blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

เชิญร่วมพิจารณาและให้คำแนะนำ Model การประกันคุณภาพ

ที่มาที่ไป

จากการตรวจประกันคุณภาพฯ ในปีการศึกษาที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ได้ให้คำแนะนำในการปรับตัวบ่งชี้ในส่วนที่สำนักจัดทำขึ้นตาม Model CL-QA 1.51 ซึ่งแต่เดิมเราใส่เข้าไปเป็นตัวบ่งชี้ในระบบประกันคุณภาพจำนวน ๔ ตัวบ่งชี้นั้น ให้เหลือเพียงตัวบ่งชี้เดียว โดยทำการประเมินผลตัวบ่งชี้ต่างๆ ในส่วนที่สำนักจัดทำขึ้น (จำนวน ๓๘ ตัวบ่งชี้) ก่อนแล้วนำผลสรุปมาใส่เป็นตัวบ่งชี้เดียวของการประกันคุณภาพ

ซึ่งคณะกรรมการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานของสำนักได้ประชุมปรึกษาหารือกันและได้ข้อสรุปว่าจะปรับตามที่คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ได้เสนอแนะไว้ จึงเป็นที่มาของการสร้างตัวแบบ (Model) สำหรับการประกันคุณภาพขึ้นมาใหม่ครับ

ข้อมูลเบื้องต้น

จากคำแนะนำดังกล่าวเราจึงได้แยกคู่มือการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานเดิมออกเป็น ๒ เล่ม คือ

 1. คู่มือการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน
 2. คู่มือการประเมินประสิทธิผลการดำเนินงานห้องสมุด (Performance Effectiveness Assessment : PEA)

โดยในแต่ละคู่มือก็จะมีการสร้าง Model เพื่อเป็นกรอบในการอธิบายระบบแต่ละระบบครับ

Model ที่จะฝากทุกท่านช่วยพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ

Model of CL-QA 2.52

 • กรอบในการพิจารณา (ขอ ๒ ข้อแรกเป็นหลักนะครับ)
 1. ดูแล้วเข้าใจหรือไม่ว่า Model นี้สื่อถึงอะไร (มีความหมายอย่างไร)
 2. อยากให้เพิ่มเติมอะไรเข้าไปใน Model อีกหรือไม่ (ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานนะครับ)
 3. ข้อเสนอแนะอื่นๆ เช่น สีสัน ฯลฯ

Model of PEA 1.52

 1. ดูแล้วเข้าใจหรือไม่ว่า Model นี้สื่อถึงอะไร (มีความหมายอย่างไร)
 2. อยากให้เพิ่มเติมอะไรเข้าไปใน Model อีกหรือไม่
 3. ข้อเสนอแนะอื่นๆ เช่น สีสัน ฯลฯ

ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับทุกๆ ความคิดเห็นครับ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark