blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มแก้วเจ้าจอม

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส ภายในกลุ่มแก้วเจ้าจอม

ตรวจครั้งที่ 5/2554

ประจำเดือน พฤษภาคม 2554

คะแนนที่ได้ = 81 คะแนน

คิดเป็นร้อยละ = 67.5

ผลการตรวจให้คะแนน = พอใช้

ข้อดีที่พบ

1. มีการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของกรรมการตรวจ 5สแล้วบางส่วน

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง

1. ควรทำกิจกรรม 5ส ทุกวันในระหว่างการทำงานและก่อนเลิกงาน

2. ตามผนังห้องและซอกมุมของชั้นหนังสือยังมีฝุ่นอยู่บ้างควรดูแลเรื่องความสะอาดให้มากขึ้น

ผู้ตรวจ น.ส.ธีราพร  มาวัน

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark