blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

สรุปผลการนำ SLA มาเป็นองค์ประกอบในการประเมินประสิทธิผลการดำเนินงานห้องสมุด กลุ่ม 3

สรุปผลการนำ SLA มาเป็นองค์ประกอบในการประเมินประสิทธิผล

การดำเนินงานห้องสมุด กลุ่ม 3

โดยสรุปไว้เป็นข้อๆ ตามไฟล์ที่ได้แนบไว้ดังนี้

สรุป SLA กลุ่ม 3

1. ร้อยละ 70 ของทรัพยากรที่ได้รับคืน

  -         หนังสือจากตู้คืนต้องแยกรถวางหนังสือกับการคืนหน้าเคาร์เตอร์

  2 .ตรวจสอบกานจัดเรียงอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง

  -         การตรวจต่อครั้งใช้เวลาประมาณเท่าไร

  -         ต้องมีการสรุปผลให้กับคนที่จัดเรียงชั้น

  3. นำทรัพยากรสารนิเทศ ภายใน 4 วันทำการ

   -         เราเสนอเป็น 3 วันทำการ เพื่อที่สามารถให้ผู้ใช้ได้ใช้หนังสือใหม่ได้เร็วขึ้น

   4. นำหนังสือออกจากตู้คืน ช่วงเช้า 11.00 ช่วงบ่าย 15.00 น.

    -         แก้ไขเวลในกานนำหนังสือออกจากตู้เป็น ช่วงเช้าไม่เกิน 12.00 น.

    ส่วนช่วงบ่ายไม่เกิน 16.00 น.

    5. เพิ่มจากบริการที่ 3

     หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ

     -         ผู้ใช้บริการต้องมีการประเมิน

     -         บรรณารักษ์ต้องมีการตอบคำถามทุกครั้งที่มีผู้ใช้บริการ

     • Blogger Post
     • Twitter
     • StumbleUpon
     • Google Buzz
     • Facebook
     • Share/Bookmark