blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

TDC : ThaiLIS Digital Collection

TDC : ThaiLIS Digital Collection ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และงานวิจัยฉบับเต็ม

TDC – ThaiLIS Digital Collection เป็นโครงการหนึ่งของ ThaiLIS หรือโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย ให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งประกอบด้วยเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย
ที่รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยสามารถบันทึก
(Save) หรือสั่งพิมพ์ (Print) ได้

1. เข้าเว็บไซต์ของฐานข้อมูลโดยตรงที่ http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php

ผ่านเว็บไซต์ของสำนักหอสมุด กรณีที่สำนักหอสมุดนั้นได้ทำlinkไว้ให้เช่น สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เข้าที่ www.lib.ku.ac.th à คลิกที่ ฐานข้อมูล à คลิกที่ หมายเลข 8
ฐานข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Collection) โครงการ ThaiLIS

ฐานข้อมูล ThaiLIS Digital Collection มีรูปแบบในการสืบค้น ดังนี้

Browse : กำหนดให้แสดงรายการ โดย เลือกชนิดของเอกสาร เลือกมหาวิทยาลัย /สถาบัน หรือเงื่อนไขอื่นๆ แล้วคลิก
ตกลง เพื่อให้แสดงรายการ

Basic Search : พิมพ์คำค้น เลือกเขตข้อมูล เลือกมหาวิทยาลัย /สถาบัน เลือกชนิดของเอกสาร แล้วคลิก ค้นหา

Advance Search : พิมพ์คำค้น เลือกเขตข้อมูล เลือกมหาวิทยาลัย /สถาบัน เลือกชนิดของเอกสาร ระบุปีพิมพ์ รูปแบบการจัดเรียงผลการสืบค้นหรือเงื่อนไขอื่นๆ แล้วคลิก ค้นหา

ในหน้าแสดงผลการสืบค้น จะแสดงรายการชื่อเรื่อง ประเภทของเอกสาร และ ชื่อสถาบันการศึกษา ซึ่งผู้ใช้
สามารถเลือกรายการเพื่อสั่งพิมพ์ ส่งทาง e-mail หรือบันทึกได้

คลิกที่ชื่อเรื่อง จะปรากฏข้อมูลบรรณานุกรม บทคัดย่อ พร้อมการเชื่อมโยงไปยังไฟล์เอกสารฉบับเต็ม

1. คลิกที่ชื่อไฟล์ pdf ที่ต้องการเปิด
2. ในกรณีต้องการอ่านเอกสารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คลิก “ยอมรับรับเงื่อนไข” ส่วน Server สามารถเลือกได้ทั้ง ThaiLIS และ Local
3. การเปิดอ่านเอกสารของต่างสถาบัน คลิก “ยอมรับรับเงื่อนไข” แล้วเลือก Server เป็น ThaiLIS เท่านั้น
เลือก Server

ตัวอย่างไฟล์ PDF

อ้างอิง : สารภี สีสุข. 2553. DTC : ThaiLIS Digital Collection. [Online]. เข้าถึงได้จาก   http://www.librarianmagazine.com/VOL3/NO1/TDC.htm.

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark