blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

แนวปฏิบัติที่ดี E-SERVICES การพัฒนาการให้บริการห้องสมุดด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวัสดีสมาชิกชาวบล๊อกหอสมุดกลางทุกท่าน

ขอนำเสนอความรู้มาฝากชาวบล๊อกหอสมุดกันเป็นอีกเรื่องที่น่าสนใจ ลองอ่านกันดูคะ^^

1.บริการแนะนำการใช้ห้องสมุดและทรัพยากรใหม่ อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ที่ไม่ทราบ ขั้นตอนการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลให้สามารถศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ ยังแนะนำหนังสือน่าอ่าน วารสารน่าสนใจ บนเว็บไซด์สานักหอสมุด

2.บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงหนังสือ วารสารทั้งฉบับเต็ม (Fulltext) และรายการบรรณานุกรม (Bibliographic) ทุกสถานที่ ทุกเวลา ผ่านเครือข่าย

3.บริการคัดสรรสารสนเทศเฉพาะสาขา เช่น บริการSubject Guide เป็นบริการเชิงรุกที่ช่วยคัดสรร วารสารวิชาการ และหนังสือที่มีบริการในห้องสมุดตามสาขาวิชาที่มีการเรียน การสอนบนเว็บไซด์ ทำให้ผู้ใช้เข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศในสาขาที่ตนเองต้องการได้สะดวกขึ้น

4.บริการให้ข่าวสารความรู้ผ่าน Blog เป็นช่องทางที่ผู้ใช้สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก ความรู้ที่บุคลากรห้องสมุดนำความรู้และประสบการณ์มาแลกเปลี่ยน หรือการส่งเสริมการอ่านหนังสือ และติดตามข่าวสารทันสมัย เป็นต้น

5.บริการRSS ผลงานวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัย ที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติเผยแพร่บนเว็บไซด์ ทำให้อาจารย์ นักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์สามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหวการอ้างถึงได้ตลอดเวลา

6.บริการการลงทะเบียนและยืนยันการสอนออนไลน์ ช่วยให้ผู้ใช้บริการได้นัดหมาย กับบรรณารักษ์เพื่อขอรับการสอน/แนะนาการใช้ห้องสมุดและการใช้ฐานข้อมูล ซึ่งทาให้สะดวกในการเตรียมการสอน เช่นการจองห้องอบรม การกำหนดบรรณารักษ์ผู้สอน

7.บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าทาง E-MAIL เป็นทางเลือกให้ผู้ใช้บริการทั้งภายใน และภายนอก ที่ไม่สะดวกเดินทางมาห้องสมุด ได้มีช่องทางในการขอให้ช่วยค้นคว้าตามเนื้อหาที่สนใจ

8. คำถามถามบ่อย นำเสนอข้อคำถามที่ผู้ใช้ถามบ่อย โดยมีคำตอบแต่ละประเด็น ลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน และสามารถนาข้อมูลไปวิเคราะห์วางแผนการบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ

9. บริการ e-request ช่วยให้อาจารย์ นักวิจัย ที่ต้องการให้บรรณารักษ์ช่วยค้นคว้า ในเนื้อหาเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จากแหล่งข้อมูลหลาย ๆ แหล่ง โดยบรรณารักษ์ ทำการสืบค้น ตามเวลาในคำขอ เช่น 3 วัน 5 วัน

10.การตรวจสอบข้อมูลสมาชิก รายการการยืม-คืน การยืมต่อด้วยตนเอง ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการรายละเอียดการเป็นสมาชิก

วันหมดอายุสมาชิก สามารถตรวจสอบรายการที่ยืม-คืน และยืมต่อด้วยตนเอง  โดยไม่ต้องเดินทางมาที่ห้องสมุด นอกจากนี้ยังได้เพิ่มการเก็บประวัติการยืมของแต่ละบุคคลไว้ด้วย ผู้ใช้บริการสามารถทราบรายการที่เคยยืม

11. การจองหนังสือ ช่วยแก้ไขปัญหาหนังสือที่มีความต้องการในการใช้ในเวลาเดียวกันจำนวนมาก โดยผู้ใช้สามารถจองหนังสือที่มีผู้ยืมเพื่อขอใช้ลำดับต่อไป ผ่านเครือข่ายแทนการเดินทางมาห้องสมุด

12. บริการนาส่งหนังสือวิชาการ (Service Delivery) เป็นทางเลือกที่ให้อาจารย์ นักวิจัย /นักศึกษา สามารถขอจองหนังสือผ่านเครือข่ายและขอให้นำส่งไปยังห้องสมุดในคณะที่ต้องการ ทำให้ประหยัดเวลาในการเดินทางมาขอรับบริการด้วยตนเอง

13.การเสนอแนะเพื่อซื้อทรัพยากรสารสนเทศ เป็นช่องทางที่อานวยความสะดวก ให้กับผู้ปฏิบัติงานในส่วนการจัดซื้อที่จะยืนยัน/ยกเลิกการจัดซื้อหนังสือตามที่ผู้ใช้เสนอผ่านเครือข่าย

14.การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรมผ่านเว็บไซด์ห้องสมุดเพิ่มเติมจากนำเสนอรูปแบบอื่น

15. บริการจองการใช้ทรัพยากร: ห้องศึกษาเดี่ยว, ศึกษากลุ่ม, internet , vedio on demand เป็นการจัดสรรการใช้ทรัพยากรตามความต้องการผู้ใช้บริการสามารถกำหนดเวลาที่ต้องการจองการใช้ได้ล่วงหน้าผ่านเครือข่าย ทำให้ผู้ใช้วางแผนก่อนเดินทางมาห้องสมุด

                                                     ***************************

 วนิดา ศรีทองคำ. 2553. แนวปฏิบัติที่ดี E-SERVICES การพัฒนาการให้บริการห้องสมุดด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ. ค้นเมื่อ 22 กรกฎาคม 2554,  เข้าถึงได้จาก: http://www.lib.ku.ac.th/qa52/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=598&Itemid=84.

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark