blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มแก้วเจ้าจอม

รายงานผลการตรวจกิจกรรม 5 ส. 

กลุ่มแก้วเจ้าจอม

 

 ครั้งที่  7 / 2554

 สรุปผลการตรวจ

คะแนนที่ได้  96 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 80

ผลการตรวจให้คะแนน =   ดี

ข้อดีที่พบ

  • ระบบเครื่องปรับอากาศเสีย  ได้รับแจ้งดำเนินการซ่อมได้ 1  เครื่อง  อีก 1 เครื่องรออะไหล่   อีก 2 เครื่องเสียถาวรรอจำหน่าย 

 

 ข้อเสนอแนะ

  • บริเวณเครื่องคอมพิวเตอร์บริการ  สายแลนต่อสำหรับคอมพิวเตอร์ยังจัดไม่เป็นระเบียบ  รวมทั้งยังมีฝุ่นเกาะ
  • ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

ผู้ตรวจ นางอุทัย  ศรีสุข

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark