blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

ปรับปรุงชื่อฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

มีการปรับปรุงชื่อฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์บางชื่อเช่นเดิมใช้ ABI/Inform (link ที่อักษร A) เปลี่ยนเป็น Proquest ABI/Inform Complete (link ที่อักษร P) และอีกชื่อ เดิมใช้ Web of Science (link ที่อักษร W) เปลี่ยนเป็น ISI Web of Science (link ที่อักษร I) ค่ะ

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark