blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ SLA กลุ่ม 1 (อาจารย์)

สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ SLA กลุ่ม 1 (อาจารย์)

     วันที่ 31 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำข้อตกระดับการให้บริการกลุ่มงานบริการ (Service Level Agreement : SLA) กับผู้ใช้บริการ มีอาจารย์เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำนวน 9 ท่าน         คุณศรีไพร เกษดี เป็นคุณกิจ คุณสุจินต์ พุ่มพวง เป็นคุณลิขิต

บริการที่ 1 การเข้าถึงและการจัดให้บริการทรัพยากรสารนิเทศ

              1.1 การจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการเข้าถึงทรัพยากรสารนิเทศรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

เกณฑ์การการปฏิบัติงาน

               -  เกณฑ์การปฏิบัติงานสามารถแก้ปัญหาได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 ชั่วโมงนับจากระบบมีปัญหาอาจารย์เสนอตลอดระยะเวลา 15 ชั่วโมงคิดจากระยะเวลาอย่างไร และควรกำหนดว่าภายใน 1 ปี ระบบมีปัญหากี่ครั้ง กี่ชั่วโมง และควรคิดเป็นร้อยละเพื่อให้สอดคล้องกับ KPI

หน้าที่และความรับผิดชอบของห้องสมุด

             – การคัดเลือกหนังสือในฐานข้อมูล E-book ทางสำนักหอสมุดกลางมีวิธีการและหลักเกณฑ์อย่างไรเพื่อให้ตรงกับความต้องการตามสาขาวิชา คุณศรีไพร เกษดี ได้แจ้งว่าในการคัดเลือกทรัพยากรสารนิเทศ ทางสำนักหอสมุดกลางได้มีคณะกรรมการคัดเลือกทรัพยาการสารนิเทศ (ผู้บริการสำนักหอสมุดกลาง อาจารย์คณะต่าง ๆ และบรรณารักษ์)

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ

             – อาจารย์แจ้งว่าการใช้ฐานข้อมูล IEEE เข้าถึงข้อมูลยากมาก ซึ่งคุณศรีไพร เกษดี ได้แจ้งว่าฐานข้อมูล IEEE ทาง สกอ. เป็นผู้จัดซื้อ มีการจำกัดการเข้าถึงเพียง 5 ลายเส้นเท่านั้น ซึ่งน้อยมาก ไม่เพียงพอต่อนักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัย อาจารย์เสนอว่าทางห้องสมุดควรมีแนวทางจัดซื้อลายเส้นให้เพิ่มขึ้น  ทั้งนี้ฐานข้อมูล IEEE เป็นฐานข้อมูลสำคัญทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว

 

หมายเหตุ

            – อาจารย์เสนอว่าในช่วงการขยายเวลาควรระบุเวลาที่เปิดใช้บริการจริงให้ชัดเจน และใช้เวลาของสำนักหอสมุดกลางเป็นมาตรฐาน      

1.2 จัดให้มีการเข้าถึงทรัพยากรสารนิเทศต่าง ๆ

หน้าที่และความรับผิดชอบของห้องสมุด

            – หนังสือเล่มเดียวกันที่หมวดหมู่ต่างกันควรจัดให้เป็นหมวดหมู่เดียวกัน ซึ่งทางงานเทคนิค (การวิเคราะห์) ก็ได้ดำเนินการแก้ไขในกรณีที่เป็นหนังสือเก่า ของสำนักหอสมุดกลางและห้องสมุดคณะฯ หรือจากสิ่งพิมพ์รัฐบาลเป็นระบบ LC

           – ในกรณีหนังสือชำรุดที่อยู่ระหว่างการซ่อม ห้องสมุดควรแจ้งให้ชัดเจนว่าการซ่อมหนังสือชำรุดใช้ระยะเวลาในการซ่อมกี่วันเพื่อผู้ใช้จะได้ทราบ

 1.3 จัดให้บริการยืม – คืนทรัพยากรสารนิเทศ  

หน้าที่และความรับผิดชอบของห้องสมุด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

         - บัตรสมาชิกห้องสมุดของอาจารย์และบุคลากรของสถาบันฯ ควรปรับปรุงให้มีความทันสมัย เช่นการทำบาร์โค้ดติดบัตร

         – กรณีหนังสือเก่าหาย แต่เวลาชดใช้เป็นหนังสือใหม่ซึ่งราคาแพงกว่าเล่มเดิม ในอนาคตห้องสมุดมีระเบียบในการคิดค่าเสื่อมของราคาหนังสือเก่าหรือไม่

          – กรณีหาหนังสือที่ชั้นไม่พบ ห้องสมุดมีมาตรการดำเนินการอย่างไร

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ

         - กรณีนักศึกษายืมทรัพยากรสารนิเทศชำรุด สูญหาย แจ้งผู้ให้บริการ ชำระค่าดำเนินการทางเทคนิค”อาจารย์เสนอว่า ห้องสมุดจะต้องแจ้งขั้นตอนการดำเนินงานทางเทคนิคให้จัดเจน เช่น แจ้งหาย  ดำเนินการจัดซื้อ

บริการที่ 3 การบริการสารนิเทศ

 3.1 บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า

หน้าที่และความรับผิดชอบของห้องสมุด

          – บริการแนะนำการทำรายงาน/ การวิจัย อาจจะทำให้เข้าใจผิดว่าห้องสมุดบริการจัดทำรายงาน/การวิจัยให้ด้วย อาจารย์เสนอว่าควรตัดออก

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ

           -“ปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการด้วยมารยาทที่เหมาะสม” ควรเปลี่ยน “ปฏิบัติตามจรรยาบรรณในวิชาการ”

3.2 บริการส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด

หน้าที่และความรับผิดชอบของห้องสมุด

         - “จัดทำแผนการจัดฝึกอบรมโดยประสานงานกับส่วนงานวิชาการ” ควรเปลี่ยน “จัดทำแผนการแนะนำการใช้ห้องสมุดโดยประสานงานกับส่วนงานวิชาการ”

         - ห้องสมุดควรจะแนะนำการใช้ห้องสมุดโดยการนำเสนอ ในช่วงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของสถาบันฯ        

         - แนะนำการใช้ห้องสมุดอาจารย์เสนอว่าน่าจะทำโปรแกรมผ่านเว็บสำนักหอสมุดกลาง ในรูปแบบการทดสอบแนะนำการใช้ห้องสมุด ซึ่งนักศึกษาทุกคนต้องผ่านการทดสอบจึงจะทำให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ห้องสมุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  หรือมีเงื่อนไขในการใช้บริการ เช่นการเป็นสมาชิกต้องผ่านการทดสอบก่อน

เกณฑ์การปฎิบัติงาน

          - “มีคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุกปีการศึกษา” เปลี่ยนเป็น “มีคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมทุกปีการศึกษา”

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ

         – “ควรเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ห้องสมุดจัดขึ้น” ควรเปลี่ยน “ควรตรวจสอบแผนการฝึกอบรมของห้องสมุดและเข้าร่วมกิจกรรมในห้วข้อที่สนใจ”

         -“ปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการด้วยมารยาทที่เหมาะสม” ควรเปลี่ยน “ปฏิบัติตามจรรยาบรรณในวิชาการ”

 3.3 การประชาสัมพันธ์การให้บริการ

หน้าที่และความรับผิดชอบของห้องสมุด

         - ห้องสมุดควรเน้นจัดทำสื่อในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนในประเภทสิ่งพิมพ์นั้นเช่น คู่มือ แผ่นพับ ข่าวสำนักหอสมุดกลาง จะทำให้สิ้นเปรืองวัสดุ และผู้ใช้ไม่ค่อยสนใจ อาจารย์เสนอว่าควรนำเสนอผ่านเว็บไชต์หรือทาง Email

บริการที่ 5 การบริการจัดส่งทรัพยากรสารนิเทศภายในสถาบันฯ

หน้าที่และความรับผิดชอบของห้องสมุด

        – ข้อสังเกตในอนาคตถ้าห้องสมุดคณะทุกคณะถูกยุบไปการบริการจัดส่งทรัพยากรสารนิเทศจะมีผลกระทบหรือไม่ ซึ่งคุณศรีไพร เกษดี ได้แจ้งว่าถ้าห้องสมุดคณะถูกยุบ ในปีงบประมาณ 2555 ทางสำนักหอสมุดกลางมีแนวทางในการดำเนินงาน โดยจัดหาตู้รับฝากของแบบตั้งรหัสเพื่อใส่หนังสือที่มีการขอยืม และเพิ่มตู้รับคืนหนังสือตามจุดต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการทุกคน

 หมายเหตุ

       - อาจารย์แจ้งว่าควรเพิ่มช่องทางในการติดต่อ แก่ผู้ที่รับผิดชอบบริการ Delivery โดยตรงซึ่งปัจจุบันเป็นเบอร์โทรตรงเคาเตอร์ส่วนกลาง

ข้อดีในการให้บริการของสำนักหอสมุดกลาง

       – มีระบบแจ้งเตือนทรัพยากรสารนิเทศทาง E-mail อาจารย์แจ้งว่าเป็นระบบที่ดี มีความสะดวกและป้องกันการลืมได้ดี

       - การคืนทรัพยากรสารนิเทศสามารถคืนได้ทุกห้องสมุดคณะ นับเป็นความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลาต่อผู้ใช้บริการ

   ในนามของสำนักหอสมุดกลาง ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ดี ซึ่งทางสำนักหอสมุดกลางจะนำไปพัฒนาปรับปรุงเพื่อเป็นแนวทางในการบริการที่ดีต่อไป

ขอบคุณค่ะ

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark