blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ SLA กลุ่ม 5 (นักศึกษา)

 

สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ SLA กลุ่ม 5 (นักศึกษา)

      วันที่ 31 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำข้อตกลงระดับการให้บริการกลุ่มงานบริการ (Service Level Agreement : SLA) กับผู้ใช้บริการ โดยกลุ่ม 5 ประกอบไปด้วยนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 จากคณะวิทยาศาสตร์ และปี 4 จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร    ซึ่งมี คุณจักกรี     มูลจิตร  เป็นคุณกิจ และ  คุณพัชรินทร์  เย็นท่าข้าม  เป็นคุณลิขิต  ก็ได้ข้อสรุปดังนี้ค่ะ

การบริการที่ 1  การเข้าถึงและการจัดให้บริการทรัพยากรสารนิเทศ

1. การจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการเข้าถึงทรัพยากรสารนิเทศรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

ปัญหาที่พบ

                1. ฐานข้อมูลหายาก หาไม่ค่อยเจอ

ข้อเสนอแนะ

                1. ให้แยกรายชื่อของฐานข้อมูลออกตามสาขาวิชา แทนสัญลักษณ์ A-Z เพื่อให้

                    ง่ายต่อการค้นหา

                2. ปรับเปลี่ยนรูปแบบหน้าเว็บไซด์ห้องสมุดให้ดูง่ายขึ้น

2. จัดให้มีการเข้าถึงทรัพยากรสารนิเทศต่าง ๆ

ปัญหาที่พบ

                1. หนังสือที่ชั้นหายาก  บางกรณี Status เป็น CHK SHELVES แต่พอไปหาที่

                    ชั้นแล้วไม่เจอตัวเล่ม

                2. ป้ายบอกหมวดหมู่ที่ชั้นเล็กมองไม่ชัดเจน

                3. นักศึกษาไม่เข้าใจการ การสืบค้นข้อมูลจาก web OPAC  เนื่องจากเป็น

                    นักศึกษาปี 1

ข้อเสนอแนะ

                1. จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับการใช้ฐานข้อมูลในการสืบค้นและการใช้ห้องสมุดให้

                    เสร็จภายในภาคเรียนที่ 1

                2. ควรมีป้ายนำทางของแต่ละตู้ให้ชัดเจนว่าแต่ละตู้มีหนังสือตั้งแต่หมวดไหน –

                    หมวดไหน เพื่อความสะดวกในการค้นหา (อาจทำเป็นสัญลักษณ์ที่ดูง่าย

                    และสะดุดตา)   

                3. ขยายขนาดของป้ายบอกหมวดหมู่ตามชั้นให้ใหญ่ขึ้นเพื่อให้มองเห็นชัดเจน

                4. ควรมีป้ายแยกโซนหนังสือภาษาไทย และ ภาษาต่างประเทศ ให้ชัดเจน

                5. CD หนังใหม่ ๆ ออกให้บริการช้า ควรมีการ Up Date ให้เร็วขึ้น

                6. ควรมีหนังสือที่ตีพิมพ์ฉบับใหม่ ๆ ไว้ให้บริการในห้องสมุด

                7. ควรนำ เวอร์ชั่น ภาษาไทย ที่แปลแล้วมาไว้ในห้องสมุดบ้างเพราะส่วนใหญ่มี

                    แต่ภาษาต่างประเทศ

                8. หนังสือที่มีอยู่ที่วิทยาเขตชุมพรควรจัดหามาไว้ที่หอสมุดกลางด้วย เนื่องจาก

                   บางครั้งนักศึกษาที่ลาดกระบังต้องการใช้ก็ไม่สามารถยืมได้

3. จัดให้บริการ ยืม – คืน ทรัพยากรสารนิเทศ

ปัญหาที่พบ            

                1. จำนวนครั้งในการ Renew น้อยเกินไป

                2. ค่าปรับแพง

ข้อเสนอแนะ         

                1. เพิ่มจำนวนการ Renew จากเดิม 1 ครั้ง เป็น 2 ครั้ง

                2. ลดราคาค่าปรับลงให้อยู่ในระดับกลาง ๆ

                3. ควรมีการแจ้งเตือน ผ่าน ทาง  E-mail  ของนักศึกษาก่อนถึงกำหนดส่ง 

                4. ควรมีการเก็บสถิติหนังสือที่มีจำนวนการจองมาก ๆ เพื่อนำมาพิจารณา

                   ซื้อหนังสือเพิ่มให้เพียงพอต่อความต้องการใช้

               5. กรณีมีค่าปรับค้างแล้วนักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนได้ ให้พิจารณา

                   ปรับเปลี่ยนเป็นไม่มีสิทธิยืมในครั้งต่อไปได้หรือไม่เนื่องจากนักศึกษา

                   ได้รับความเดือดร้อนมาก และอาจเสียสิทธิ์ในการลงทะเบียนครั้งนั้นๆ

                    หรือให้กำหนดจำนวนเงินเลยว่าค้างค่าปรับเท่าไหร่จึงจะไม่สามารถ

                    ลงทะเบียนเรียนได้

 การบริการที่ 3        การบริการสารนิเทศ

1.บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า       เห็นชอบไม่มีข้อเสนอแนะ

2. บริการส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด

ปัญหาที่พบ            

                 1. นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ ของห้องสมุดช้า

ข้อเสนอแนะ         

                1. จัดให้มีการนำชมห้องสมุดและอบรมเกี่ยวกับการใช้ฐานข้อมูลในการ

                    สืบค้นให้เร็วขึ้นหรือให้เสร็จภายในภาคเรียนที่ 1 เพื่อนักศึกษาจะได้

                    เข้าใจ และเข้าใช้บริการห้องสมุดได้อย่างถูกต้อง

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

                1. เมื่อนักศึกษา ยืม – คืน หนังสือทางตู้จะไม่ค่อยได้รับใบบันทึกราย

                    การ ซึ่งอาจจะหมดแต่นักศึกษาส่วนใหญ่ต้องการเพื่อเก็บไว้เป็นหลัก

                    ฐานในการ ยืม – คืน แต่ละครั้ง

                2. ต้องการให้เปิดบริการ 24 ชั่วโมง ในช่วงก่อนสอบประมาณ 2 สัปดาห์

                3. ตึกใหม่ที่กำลังก่อสร้างต้องการให้มีมุมพักผ่อนเพิ่มมากขึ้น มีห้องคารา

                   โอเกะ เพื่อให้นักศึกษาได้ผ่อนคลายได้อย่างทั่วถึง

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark