blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

การประกันคุณภาพ

เมื่อวันที่  19  มกราคม  2555  ได้เข้ารับการอบรมเรื่อง  “การจัดทำประกันคุณภาพแนวคิดขั้น พื้นฐาน 9 องค์ประกอบ” จัดโดยส่วนประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี สจล. โดยมีอาจารย์ประสิทธิ์ พงษ์เรืองพันธุ์ มหาวิทยาลัยบูรพา  เป็นวิทยากร

สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

  • ตามกฎหมายได้กำหนดให้สถานศึกษาจะต้องรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ทั้งการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (Internal Quality Assurance: IQA) โดยต้นสังกัด และการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก (External Quality Assurance: EQA) โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ.  ซึ่งมีความเชื่อมโยงกัน โดย IQA เน้นการประเมินปัจจัยนำเข้า และกระบวนการ  ส่วน EQA เน้นการประเมินที่ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ (สจล.  อยู่ในกลุ่ม ค 1  สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา)
  • IQA

            - มี 9 องค์ประกอบ  23 ตัวบ่งชี้ + ตัวบ่งชี้ของ สมศ.  18 ตัวบ่งชี้

             – เกณฑ์การประเมินคุณภาพ กำหนดคะแนนเต็ม 5 คะแนน โดยมีความหมาย ดังนี้                      คะแนน                                       ความหมาย

                  0.00 – 1.50                 การดำเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน

                   1.51 – 2.50                  การดำเนินงานต้องปรับปรุง

                   2.51 – 3.50                  การดำเนินงานระดับพอใช้

                   3.51 – 4.50                  การดำเนินงานระดับดี

                   4.50– 5.00                  การดำเนินงานระดับดีมาก

  • EQA

        การประเมินในรอบแรก (พ.ศ.2544-2548)  ไม่มีการตัดสินผล เป็นการยืนยันสภาพจริง  ส่วนการประเมินในรอบสอง (พ.ศ.2549-2553)  ก็ยังไม่มีการตัดสินผล เป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น  สำหรับการประเมินในรอบนี้ คือ รอบสาม (พ.ศ.2554-2558) มีการตัดสินผล เป็นการรับรองมาตรฐานคุณภาพ

       – การประเมินรอบสาม มี 3 กลุ่มตัวบ่งชี้  รวม 18 ตัวบ่งชี้

       – เกณฑ์การประเมินคุณภาพ กำหนดคะแนนเต็ม 5 คะแนน และมีความหมายเหมือนกับ IQA

       - การรับรองมาตรฐานคุณภาพ

          -   แยกการรับรองเป็น 2 ระดับ  คือ ระดับคณะ และระดับสถาบัน  (ไม่ประเมินส่วนงานสนับสนุน แต่อาจเป็นหน่วยงานรับการเยี่ยมชม)

          -   เกณฑ์มาตรฐาน เพื่อใช้ในการตัดสินรับรองมาตรฐานคุณภาพ กำหนดไว้ ดังนี้

               1. ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1-11 ได้คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป  และ

               2. ผลการประเมินภาพรวมทุกตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป

         -   การรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับคณะ  จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์มาตรฐาน

         -   การรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับสถาบัน  (ใช้คะแนนเฉลี่ยของทุกคณะ)

              (1)    จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์มาตรฐาน และ

              (2)    ผลการประเมินระดับคณะ เป็นไปตามเงื่อนไข

                        มี 1-3 คณะ  ต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ทุกคณะ

                        มี 4-9 คณะ  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ได้เพียง 1 คณะ

                        มี 10 คณะขึ้นไป  ต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 

                       (สจล. มี 12 คณะ/เทียบเท่า = ต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 11 คณะ)

 หากสถานศึกษามีคณะที่ไม่ได้รับการรับรอง จะให้เป็นการรับรองมาตรฐานแบบมีเงื่อนไข

 

*  ศึกษารายละเอียด IQA และ EQA ได้ที่เว็บไซต์ของส่วนประกันคุณภาพฯ

 

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark