blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

สรุปแบบสำรวจความคิดเห็น เรื่อง คำขวัญ 5ส ของสำนักหอสมุดกลาง

สวัสดีค่ะ ชาว blog@CL วันนี้ขอแจ้งสรุปแบบสำรวจความคิดเห็น เรื่อง คำขวัญ 5ส ของสำนักหอสมุดกลาง ที่เคยได้แจกสมาชิกทุกท่านไปแล้วนั้น แม้ว่าจะช้าไปหน่อย แต่ก็สรุปมาแล้วนะคะ

สรุปแบบสำรวจความคิดเห็น
เรื่อง คำขวัญ 5ส ของสำนักหอสมุดกลาง
_________________________________________

จำนวนแบบสำรวจความคิดเห็นทั้งหมด 79 แผ่น
จำนวนแบบสำรวจความคิดเห็นที่ได้รับคืน 77 แผ่น
มีความเห็นว่าควรจะ
 ควรเปลี่ยนคำขวัญกิจกรรม 5ส ของสำนักหอสมุดกลาง จากเดิม “สำนักหอสมุดกลาง
ก้าวไกล ทุกคนร่วมใจทำ 5ส” เป็นคำขวัญที่ชนะเลิศการประกวด
จำนวน 19 คน
 ไม่ควรเปลี่ยนคำขวัญกิจกรรม 5ส ของสำนักหอสมุดกลาง ควรให้อยู่คงเดิม
จำนวน 18 คน
 ไม่ควรเปลี่ยนคำขวัญกิจกรรม 5ส ของสำนักหอสมุดกลาง แต่ควรจัด
ให้มีการประกวดคำขวัญกิจกรรม 5ส เป็นกิจกรรม/โครงการเสริมขึ้นมาเพื่อใช้รณรงค์ในการดำเนินกิจกรรม 5ส ของแต่ละปี
จำนวน 37 คน
- เห็นด้วยในหัวข้อที่ 1, 2 และ 3 จำนวน 1 คน
- เห็นด้วยในหัวข้อที่ 2 และ 3 จำนวน 2 คน
 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
1. อยากให้ผู้เข้าใช้บริการมีส่วนร่วมในการแต่งคำขวัญด้วย
2. อยากให้มีรางวัลสำหรับผู้ที่ประกวดชนะ
3. อออยากให้ใช้เสียงโหวตคะแนนผู้ชนะจากบุคคลในแต่ละฝ่ายภายในสำนักหอสมุดกลาง เพื่อความยุติธรรมในการตัดสินใจ
4. คำขวัญที่ชนะเลิศการประกวดสามารถนำมาใช้เป็นคำขวัญในปีถัดไป แต่ก็ควรนำคำขวัญเดิมมาใช้เป็นกิจกรรม 5ส ของแต่ละปีด้วย เพื่อการจดจำการกำเนิดคำขวัญ 5ส และการจัดกิจกรรม 5ส น่าจะเพิ่มอีก 1ส คือ ส.สร้างสรรค์งาน 5ส fh;p
5. ควรมีระยะเวลาการใช้ เช่น 2 ปี เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความคิด และให้ความสำคัญกับกิจกรรม 5ส มากขึ้น (ปล. คำขวัญวันเด็กยังมีเปลี่ยนแปลง สำนักหอสมุดกลาง คงต้องมีการเปลี่ยนแปลงด้วยน่ะค่ะ)
6. ถ้ากิจกรรมใหม่เพิ่มเติมขึ้นจะดีมาก ๆ จะได้มีอะไรที่ใหม่และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น เพื่อจะได้ให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมให้มากขึ้น เพิ่มสีสันและความสามัคคี พร้อมเพรียงกัน
7. คำขวัญเดิมดีอยู่แล้ว ครอบคลุม กระชับ Perfect!!!!
8. คำขวัญเดิมดีอยู่แล้วครับ
9. เสนอให้ใช้การประกวด “หัวข้อ (Theme)” กิจกรรม 5ส แทน “คำขวัญ”
10. ควรดำเนินการจัดทำเสื้อกิจกรรม 5ส ให้ทันใส่ในกิจกรรม Big Cleaning Day ปีนี้ค่ะ
11. ขอให้เป็นวาระน่าจะดีกว่า เช่น 2 ปี หรือ 4 ปี เปลี่ยน 1 ครั้ง หรือตามแต่สมควรเสียงส่วนใหญ่
12. อยากให้ทำเสื้อของสำนักหอสมุดกลางใหม่
13. ขอเสนอเป็นไม่เปลี่ยนคำขวัญของสำนัก ขอให้เป็นแค่ theme (ธีม) งานในแต่ละปีก็พอ เช่น 5ส ลดโลกร้อน เป็นต้น

_________________________

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark