blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ.2554

กลุ่ม แก้วเจ้าจอม งานบริการสารนิเทศห้องสมุดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สำนักหอสมุดกลาง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันที่ตรวจ
  22 /พฤศจิกายน /2554

ผลการตรวจ

1.  คะแนนเต็ม 120  คะแนน

2.  ผลการตรวจได้  86  คะแนน

3.  คิดเป็นร้อยละได้  71.6

4.  ผลตรวจได้ระดับ  พอใช้

ข้อดีที่พบ

1. มีการเก็บสิ่งของที่ไม่จำเป็นออกจากพื้นที่โต๊ะทำงานและเคาท์เตอร์ให้บริการ

ข้อแนะนำเพื่อการปรับปรุง

1. พบว่าตามหน้าต่างและชั้นหนังสือที่รอดำเนินการยังมีฝุ่นอยู่บ้าง

2. มีป้ายชั้นหนังสือบางชั้นชำรุดควรปรับปรุงใหม่ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ผู้ตรวจ : .นางสาวธีราพร มาวัน

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark