blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของศูนย์ประสานงานสารนิเทศ

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันพุธที่  3  มีนาคม  2553 เวลา 07.00-16.00 น.

สถานที่  หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์  สำนักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร

จังหวัดนครปฐม

…………………………………………………………………..

ตามที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นั้นขอรายงานสรุปดังนี้

จากการที่ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับบรรณารักษ์ของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์  สำนักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร  พอที่จะสรุปประเด็นได้ตามหัวข้อท้ายนี้

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์  ได้จัดบริการให้กับผู้ใช้ เพื่อส่งเสริมการใช้ห้องสมุด เนื่องจากสถิติการยืมหนังสือลดลง จึงได้คิคPromotion ต่างๆ ได้แก่

 • บริการยืมไม่อั้น  (นักศึกษาต้องมาลงทะเบียนก่อน) ให้ยืมตอนปิดเทอม
 • แชมป์การยืมสูงสุด (ในรอบเดือน หรือรอบปี)
 • มีสมาชิกที่เป็นบุคคลภายนอก (เก็บค่าสมาชิกแบบรายวัน และรายปี)
 • บริการชุมชน โดยการเข้าร่วมกับชุมชนจัดกิจกรรม ได้แก่

-          โครงการวันเด็กสาระฮาเฮ

-          โครงการห้องสมุดสุดหรรษา นำพาความรู้สู่ชุมชน

-          นิทรรศการสัญจร

-          เป็นแหล่งฝึกงานให้กับนักศึกษา

-          อื่นๆ เช่น จัดอบรม  สัมมนา  แนะนำการจัดห้องสมุด อบรมการสืบค้น

นอกจากนี้การติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของห้องสมุดผ่าน

MSN  , Twitter, Facebook

โครงการในปีพ.ศ. 2553 ของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์

 1. โครงการสร้างดัชนีบ่งชี้ของหอสมุด
 2. The Space@SU หมายถึง  การใช้ที่ว่างที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์
 3. Information Literacy Skills หมายถึง เปิดอบรมการใช้ฐานข้อมูลต่างๆ
 4. Customer Delight เช่น โครงการยืมไม่อั้น โครงการแชมป์ ออฟ เดอะ เยียร์
 5. Shopping Book Tour พานักศึกษาไปเลือกซื้อหนังสือที่ร้านโดยการใช้งบประมาณของห้องสมุด
 6. โครงการนิทรรศการเพื่อชุมชน
 7. โครงการการใช้ระบบIT ในหอสมุด
 8. โครงการฐานข้อมูลผลงานบุคคลากร มศก.ส ในระดับนานาชาติ
 9. โครงการห้องศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เจนา  นาควัชระ

10.  โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาคตะวันตก

การจัดการความรู้ ของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์

เริ่มจากบุคลากรจะเป็นผู้มีความคิดริเริ่มทำกันเอง โดยไม่จำกัดวงเฉพาะบรรณารักษ์เท่านั้น

ผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งอื่นๆ ก็สามารถสร้างงาน สร้างKMได้ แม้กระทั่งนักการภารโรง

การทำKM เป็นลักษณะการทำKMให้เนียนเป็นเนื้อเดียวกับงานค่อนข้างมาก และมีบรรยากาศของการพูดคุยกันเยอะขึ้น เดิมยังไม่มีหลักฐานในการทำKM เพราะไม่ได้เก็บ ไม่ได้บันทึกไว้ ตอนหลังจึงได้สร้างBlog  ขึ้นมาเพื่อเป็นเวที ในการที่จะดึงคนที่มีความรู้ เข้ามาเขียน และจะมีการต่อยอด ออกไปเรื่อยๆ

บทสรุปการทำKM ของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์

การทำKMต้องมีการคุยกันเยอะๆ คุยข้ามสายงานที่ต้องมีการcontact กันด้วยเพื่อให้เกิดการต่อยอดองค์ความรู้ขึ้นไปเรื่อยๆ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark