blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

สรุปกิจกรรม KS-Time เรื่อง “ร่วมหาวิธีการให้บริการห้องสมุดช่วงเปิด 24 ชั่วโมง”

รูปแบบและแนวทางการปฏิบัติงานเป็นอย่างไรนั้นเรามาดูกันเลยค่ะ

สรุปกิจกรรม KS-Time  เรื่อง “ร่วมหาวิธีการให้บริการห้องสมุดช่วงเปิด 24 ชั่วโมง..เพื่อเตรียมความพร้อม” สำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานช่วงเปิดบริการ 24 ชั่วโมง

วันพุธที่ 14 มีนาคม 2555 ณ.ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ เวลา 14.00-16.00 น.

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม KS-Time

1.นางศรีไพร  เกษดี   2.นางสายใจ   วัลลิภากร 3.นางวลีพร  มิ่งสรรพางค์   4.นางสาวพรนภา   แซ่อึ้ง                     

5.นางสาวยุพิน  กาญจนารัตน์  6.นางปราณี   อยู่คง  7.นายสมพงษ์   เปรมศรี   8.นายรุ่งเรือง   ผุดผ่อง                  

9.นางสาวเบญญาภรณ์   ชุติกาญจน์ 10.นางสุรีย์  จงทอง  11.นางสาวปิยาธิดา  อัจฉริยะปัญญา

12.นายศุภโชค   ธรรมกัญยา                 13.นางสาวสายสุณี   โพธิ์กระเจน    14.นางสุจินต์  พุ่มพวง  15.นางวาสน์  ไชยณรงค์

16.นางสาวสายเสน่ห์   เณรพงษ์  17.นายจำนงค์  ศรีษะเกษ  18.นางสุวรรณ   พรมุลา               19.นางสาวยุพิน  หลำผาสุข               

20.นายพริษฐ์กวินท์   นาควะรี  21.นายคมสัน   การสมเพียร   22.นางสาวศรีวรรณ    เกิดศิริ    

23.นางสาวนิภารัตน์   ศรีสุขาติ   24.นางสาวสุปราณี    สอนเจริญ 25.นางสาวเบญจวรรณ   มะปราง  

26.นางสาวธีราพร    มาวัน   27.นางสาวณิชชา   กิตติกาญจนภรณ์   28.นางสาวสุกัญญา  ดำชมทรัพย์

29.นางสาวอนงค์   คูคอน (คุณอำนวย,ลิขิต)

เป็นการพูดคุยกันถึงการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ทราบวิธีการปฏิบัติงาน และหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบในแต่ละจุด

                คุณศรีไพร ได้กล่าวว่าเนื่องจากว่าเป็นการเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมงเป็นครั้งแรก ซึ่งอาจจะยังไม่มีแนวทางปฏิบัติ หรือการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน  ซึ่งในครั้งนี้คุณศรีไพรได้เสนอว่า ในชั่วโมงแรกจะพูดคุยถึงแนวทาง และหน้าที่ที่แต่ละจุดรับผิดชอบและส่วนเวลาที่เหลือจะให้ผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่จริง เพื่อศึกษาวิธีการปฏิบัติงานในจุดที่ตัวเองรับผิดชอบ โดยจะมีทั้งหมด 3 จุดบริการ คือ  

1.ชั้น 1 โถงวารสารและหนังสือพิมพ์  คุณสายใจ เป็นผู้ให้คำแนะนำ

 2.ประตูทางเข้า – ออก  คุณวลีพร เป็นผู้ให้คำแนะนำ    

3.ห้องอ่านหนังสือ 1 – 2 คุณสมพงษ์  เป็นผู้ให้คำแนะนำ

                สำหรับการเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง  คุณศรีไพร ได้ชี้แจงให้ทุกคนทราบถึงเรื่อง

1.วัน-เวลาเปิดบริการ จะเป็นในช่วงสอบปลายภาคการศึกษา 2/2555 ห้องสมุดอาคารเฉลิมพระเกียรติระหว่างวันที่ 19 มีนาคม – 10 เมษายน 2555

2.พื้นที่การเปิดให้บริการ   

3.ช่วงเวลาปฏิบัติงาน 20.30 น.-08.30 น.(ของวันรุ่งขึ้น)

4.การลงเวลาปฏิบัติงานของวันถัดไป ให้มาปฏิบัติงานในช่วงเวลา 13.00 น. ซึ่งในการลงเวลานั้น ให้ลงเวลาเข้างานตามปกติ คือ 08.30 น. ซึ่งคุณ ยุพเยาว์ จำปาทิวจะเป็นคนรับผิดชอบและดูแลในเรื่องการลงเวลาสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ประจำที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ส่วนห้องสมุดคณะฯ ผู้ประสานงานแต่ละคณะจะเป็นคนดูแล  โดยคุณศรีไพร ได้เสนอชื่อผู้ปฏิบัติงานให้ ผู้อำนวยการทราบแล้ว

                หลังจากนั้นก็ได้มีการพุดคุยกันถึงหน้าที่การปฏิบัติงาน แต่ละจุดดังนี้

1.บริเวณโถงชั้น 1 วารสารและหนังสือพิมพ์ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

1.1 ดูแลพื้นที่นั่งอ่านให้พร้อมใช้บริการ

1.2 จัดเก็บทรัพยกรสารนิเทศที่ใช้งานแล้ว ตามโต๊ะนั่งอ่านและชั้นลอย

1.3 ให้ทำการบันทึกสารนิเทศที่มีการใช้งาน ให้ครบทุกรายการ

1.4 ช่วยดูแล เครื่องปรับอากาศและไฟฟ้า

1.5 ดูแลผู้ใช้บริการให้ใช้บริการด้วยความเหมาะสม

ซึ่งตรงจุดนี้คุณสายใจ ได้เสนอเพิ่มเติม ถ้ามีผู้ใช้บริการสอบถามข้อมูลต่างๆ ในกรณีที่ไม่ทราบข้อมูลให้ผู้ที่ทำหน้าที่ตรงจุดนี้รับเรื่องไว้หรือว่าจดโน้ตหรือรายละเอียดไว้และจะทำการสอบถามเจ้าของงานให้ในคราวต่อไป

                 คุณศรีไพรได้แจ้งให้ทราบว่าในช่วงการเปิดบริการ 24 ชั่วโมงจะปิดบริการยืมและคืน ทุกประเภท ในเวลา 20.30น.จะให้บริการหลักคือพื้นที่นั่งอ่านกับวารสารและหนังสือพิมพ์

กรณีที่นักศึกษาต้องการจะคืนหนังสือ สามารถคืนได้ที่ตู้รับคืน แต่ถ้านักศึกษาต้องการจะคืนที่เคาน์เตอร์กรณีที่ถือหนังสือเข้ามาแล้ว  คุณศรีไพร ได้เสนอว่าให้คุณปราณีจัดโซนสำหรับวางหนังสือที่ผู้ใช้ต้องการจะคืน เพื่อเป็นการป้องกันปัญหา

ส่วนวารสารนั้นให้ทำการบันทึกสถิติการใช้อย่างเดียวไม่ต้องเรียงขึ้นชั้น เรื่องนี้คุณศรีไพรจะหารือกับทางฝ่ายวารสารอีกครั้งหนึ่งแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกที

2.ประตูทางเข้า – ออก มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

2.1 ตรวจสอบการแต่งกายและข้อปฏิบัติต่างๆ เช่นการแต่งกาย อาหารและเครื่องดื่ม

2.2 ตรวจสอบการยืมหนังสือ เวลาออก ให้สังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของผูใช้

2.3 กรณีสัญญาณเตือน ให้ตรวจสอบรายการและแจ้งให้ยืมผ่านเคาน์เตอร์บริการ

2.4 เก็บสถิติผู้ใช้ แยกเวลาดำเนินการ ลงในแบบฟอร์มที่เตรียมไว้

2.5 กรณีนักศึกษามีปัญหาลืมรหัสตู้ล็อคเกอร์  ให้ดำเนินการแก้ไข ตามที่ร้องขอ

                ส่วนเรื่องที่ผู้ใช้แอบนำขนมเข้ามานั้น คุณศรีวรรณได้แนะนำว่า ควรจะเตือนหรือบอกกับผู้ใช้ดีดี และอธิบายว่าห้ามนำเข้ามาและก็หมั่นเดินตรวจบ่อยๆ

                เรื่องการแต่งกายนั้นให้ยึดถือตามกฎระเบียบเดิม คือห้ามนุ่งกางเกงขาสั้น เสื้อแขนกุด ถ้าเป็นลักษณะก้ำกึ่งนั้น

คุณสายใจได้เสนอว่าให้พิจารณาแล้วแต่สถานการณ์และก็อาจจะเตือนผู้ใช้ว่าคราวหน้าควรแต่งกายให้ถูกต้อง

                ส่วนบริเวณห้องอ่านหนังสือ 1-2 นั้นอนุญาตให้แต่งตัวได้ตามสบาย

กรณีพฤติกรรมของผู้ใช้ ให้ตรวจให้ละเอียด เพราะว่าเวลาออกจะมีวิธีการต่างๆ เช่น ชูหนังสือเหนือประตู ,ออกทางด้านข้างประตูหรือไม่ก็แอบยื่นหนังสือให้เพื่อนด้านนอก

กรณีที่มีสัญญาณเตือน คุณศรีไพรได้เสนอว่าให้เปิดเครื่อง OPAC สำรองไว้เพื่อตรวจสอบการยืม – คืน

3.ห้องอ่านหนังสือ 1-2 (โซนร้านกาแฟ) มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

3.1 ดูแลเครื่องปรับอากาศ /ไฟฟ้า

3.2 ดูแลพื้นที่นั่งอ่านให้พร้อมใช้บริการ  เช่นพื้นที่นั่งอ่าน ,ความสะอาด แจ้งร้านค้ากรณีขยะล้น

3.3 ดูแลผู้ใช้บริการให้ใช้บริการด้วยความเหมาะสม

3.4 โยกไฟฟ้า กรณีไฟฟ้าดับ

                คุณสมพงษ์ ได้แจ้งว่าตรงบริเวณเคาน์เตอร์ด้านนอกนักศึกษาชอบเข้าไปนั่ง จึงอยากให้ทำป้ายขึ้นมาว่าเฉพาะเจ้าหน้าที่เท่านั้น       

                ปัญหาต่างๆ ที่พบ และแนวทางป้องกัน

1. กรณีเปิดเสียงตามสาย ให้เปิดเฉพาะกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉิน  เช่น ไฟฟ้าดับ  มีรถขวางทางเข้า – ออก  เป็นต้น

2. กรณีฟ้าฟ้าดับหรือไฟฟ้าตก ก็จะสอนวิธีการโยกไฟฟ้า

3. กรณีที่ไฟฟ้าดับเป็นเวลานาน ก็ให้พิจารณาและตัดสินใจว่านานแค่ไหนถึงจะปิดบริการ คุณศรีวรรณ เสนอว่าควรจะมีเบอร์โทรติดต่อ การไฟฟ้า สำรองไว้เผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้โทรตรวจสอบได้ ในการนี้คุณศรีไพร ได้มอบหมายให้คุณยุพิน  เป็นผู้รับผิดชอบและช่วยค้นหาเบอร์การไฟฟ้าให้

4. ปัญหาเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากว่าเครื่องปรับอากาศต้องทำงานตลอด 24 ชั่วโมง อาจจะมีการรั่วหรือการช็อตขึ้นมาได้

คุณศุภโชคได้แนะนำว่าควรตรวจสอบหัวฉีดและถังดับเพลิงให้พร้อม กรณีมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน

คุณศรีไพรได้ฝากเตือนว่าให้ช่วยเดินตรวจตลอดเวลา เพราะว่าเคยเกิดเหตุไฟไหม้เนื่องจาก นักศึกษาสูบบุหรี่มาแล้ว  และถ้าเจ้าหน้าที่ตรงจุดไหนต้องการที่จะไปทำธุระส่วนตัว ก็ให้ช่วยแจ้งกันด้วยเพื่อว่าอีกคนจะได้ช่วยดูแทนได้

5.กรณีที่ต้องการจะเปลี่ยนหรือสลับเวรกันให้แจ้งที่คุณศรีไพร ด้วย เพราะว่าจะต้องแจ้งรายชื่อให้ผู้อำนวยการรับทราบ  ในการที่จะเปลี่ยนเวรกันนั้นขอให้อยู่ในตำแหน่งเดียวกัน และต้องมีผู้ชาย อยู่ประจำ 1 คน

6. กรณีที่นักศึกษาอาจจะเกิดอาการไม่สบาย เช่น ปวดหัว ปวดท้อง คุณสุจินต์ได้เสนอว่าควรจะมียาสามัญ สำรองไว้เพื่อให้บริการ

                คุณศรีไพร ได้แจ้งว่าจะทำเรื่องขอไปที่สำนักอนามัย

7.กรณีที่มีการเล่นการพนัน ห้ามเด็ดขาดถ้าพบให้เลิกโดยทันที และแจ้งว่าถ้าไม่เลิกจะดำเนินการแจ้งตำรวจทันที

8.ส่วนเรื่องการอาบน้ำของเจ้าหน้าที่ รอคุณประพันธ์มาให้คำตอบน่ะค่ะ เนื่องจากว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยกัน

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark