blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

รายงานผลกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) งานจัดเรียงทรัพยากรฯ ครั้งที่ ๓

ผลการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) งานจัดเรียงทรัพยากรสารนิเทศ ครั้งที่ ๓ วันจันทร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้

๑.คุณพรนภา  แซ่อึ้ง  (คุณอำนวย)
๒.คุณพิณปพัทธ์  แก้วเกิด
๓.คุณศรีเพ็ญ  เทนอิสระ
๔.คุณธีราพร  มาวัน
๕.คุณพรวริน  จันทร์แช่มช้อย
๖.คุณอนุชา  เกิดวิบูลย์
๗.คุณยุพิน  กาญจนารัตน์
๘.สุกัญญา  ดำชมทรัพย์ (คุณลิขิต)
…………………………………………
หัวข้อในการแลกเปลี่ยน
๑) เรื่องแนวปฏิบัติที่ดี
๒)เรื่องขั้นตอนการหาหนังสือไม่พบ
๓)เรื่องแบบฟอร์มการหาหนังสือไม่พบ

……………………………………………

๑) เรื่องแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดเรียงทรัพยากรสารนิเทศ ร่วมกันพิจารณาเลือกใช้วิธีต่อไปนี้ เมื่อทรัพยากรฯห้องสมุดคณะย้ายมาอาคารใหม่สำนักหอสมุดกลาง ดังนี้

 • ประเภทหนังสือทั่วไป
  ๑.แยกภาษาไทย และ ภาษาต่างประเทศ
  ๒.ติดแถบสีที่สันหนังสือแยกหมวดหมู่ตามกำหนดของอาคารเฉลิมพระเกียรติ
  ๓.บันทึกสถิติการใช้งานทั้งใช้ภายในอาคาร (Internal Use) และ ใช้ถ่ายเอกสาร (Copy Use) ทุกครั้งที่มีการใช้งาน
 • ะเภทวิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ ฯลฯ
  ๑.แยกคณะ
  ๒.แยกภาควิชา ด้วยแถบสีที่สัน (รอพิจารณากำหนดรายละเอียดเรื่องสีอีกครั้ง)
  ๓.แยกสาขาวิชา ด้วยแถบสีที่สัน มีอยู่แล้วเดิมอาจดำเนินการต่อเนื่อง  (หรือรอพิจารณากำหนดรายละเอียดเรื่องสีสำหรับสาขาวิชาใหม่อีกครั้ง)
  ๔.แยกปี พ.ศ.
  ๕.เรียงตามลำดับเลขเรียกหนังสือ
 • ประเภทวารสาร
  ๑.แยกรูปแบบ ได้แก่ วารสารบอกรับ และ วารสารที่ได้รับอภินันทนาการ
  ๒.แยกภาษาไทย และ ภาษาต่างประเทศ
  ๓.เรียงลำดับตัวอักษรตามรูปแบบบรรณารักษ์ สำหรับวารสารภาษาไทยทีี่มีชื่อภาษาอังกฤษ เรียงลำดับดังนี้
  ๑) ชื่อที่มีตัวเลขจากน้อยไปหามาก  ๒)ตามลำดับตัวอักษรภาษาอังกฤษ โดยไม่นับ A An The ๓)ตามลำดับตัวอักษรภาษาไทย
  ๔.ติดหมายเลข โดยพิมพ์เลขบนกระดาษสีที่แยกรูปแบบไว้ เช่น วารสารบอกรับภาษาไทยสีฟ้า เป็นต้น
  ๕.ติดบาร์โค้ด เพื่อใช้เก็บสถิติการใช้งาน
 • ประเภทซีดี-รอมประกอบหนังสือ และสื่อโสตทัศนวัสดุ
  • ซีดี-รอมประกอบหนังสือ
   ๑.แยกประเภท ได้แก่ หนังสือทั่วไป  สิ่งพิมพ์รัฐบาล หนังสืออ้างอิง
   ๒.แยกภาษาไทย และ ภาษาต่างประเทศ
   ๓.เรียงลำดับตามเลขทะเบียนหนังสือ
   ***พิจารณาการจัดเก็บขึ้นชั้น (ตู้เก็บซีดี-รอม) เรื่องการเขียนป้ายชั้นอีกครั้ง***
  • สื่อโสตทัศนวัสดุ
   ๑.เมื่อได้รับมาใหม่ แก้ไขสถานภาพ (Status) เพื่อ ๑ ชุดให้บริการยืมออก ใช้ Check Shelve ซึ่งจะอยู่บนชั้นหลังเคาน์เตอร์บริการ One Stop Services และอีก ๑ ชุดบริการภายในห้องสมุด ใช้ Lib Use Only จัดเก็บอยู่ที่ห้องโสตฯ
   ๒.เรียงลำดับตามเลขทะเีบียน
   ๓.สำหรับการส่งเสริมการใช้สื่อฯใหม่ โดยการนำปกจัดแสดง ด้วยการติดสติ๊กเกอร์สีแดง ซึ่งแผ่นจัดเก็บให้บริการบนชั้นตามที่แยกสถานภาพไว้
   ๔.เมื่อมีชุดใหม่มาอีก ชุดก่อนหน้าก็จะติดสติ๊กเกอร์สีเหลือง
   ***หารือกันแล้วเห็นว่า หากอาคารใหม่เสร็จแล้ว สื่อโสตฯที่ให้บริการหลังเคาน์เตอร์ให้บริการ One Stop Services อาจไม่สะดวกกับผู้ใช้บริการ เพราะผู้ใช้บริการบางคนก็ยืมเพื่อใช้ภายในห้องสมุด***

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

๒) เรื่องขั้นตอนการหาหนังสือไม่พบ
๑.ตรวจสอบหนังสือว่าอยู่ในสถานภาพใด  โดยค้นใน WebOPAC อีกครั้ง
๒.หาที่ชั้น  ชั้นข้างเคียง  หรือชั้นที่เลขอาจสลับกันได้ ชั้นหนังสืออีกภาษา ชั้นหนังสืออ้างอิง
๓.หาตามห้องสมุดคณะ
๔.ค้นในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Millennium) ดูรายละเอียดใน View this Item ว่าคืนล่าสุดเมื่อใด ชื่อคนยืมล่าสุด เพื่อใช้พิจารณาเพิ่มเติม
๕.กรอกแบบฟอร์มหาหนังสือไม่พบ
๖.ดำเนินการซ้ำข้อ ๑-๔ ในวันที่ ๒ และ ๓ บันทึกผลการหาในแบบฟอร์ม แจ้งผลการหาให้ผู้ใช้บริการภายในวันที่ ๓
***กรณีหาไม่พบใส่สถานภาพ (Status) หนังสือเป็น On Search***

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

๓) เรื่องแบบฟอร์มการหาหนังสือไม่พบ ร่วมกันพิจารณาปรับแบบฟอร์ม สามารถติดตามดาวน์โหลดแบบฟอร์มการหาหนังสือไม่พบใหม่
โดยคุณพรนภาได้ปรับและนำลง Blog แล้วค่ะ ที่เรื่อง
http://blog.lib.kmitl.ac.th/?p=8882

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark