blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

ผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มแคแสด

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มแคแสด
เดือนพฤษภาคม 2555
คะแนนเต็ม 120 ได้ 91 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75.83
เกณฑ์การประเมินในระดับ ดี

ข้อเสนอแนะ
(ชั้นที่ 1) ห้องเก็บ CD ด้านในมีฝ้าชำรุด และบางช่องขาดหายไป, สายไฟอุปกรณ์ใต้เคาน์เตอร์จัดเก็บไม่เรียบร้อยในบางจุดเนื่องจากมีการยืมอุปกรณ์ไปใช้ที่โต๊ะอื่น, สายไฟที่ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์ที่ SET Corner, ชั้นสิ่งพิมพ์รัฐบาล ยังไม่ได้จัดเก็บเหล็กที่กั้นหนังสือ, ปลั๊กไฟที่เสาบริเวณวารสารเย็มเล่ม บางจุดมีฝาครอบมิดชิด บางที่ไม่มี, ม่านบังแสงแดดมีฝุ่นสะสมมาก บางแห่งชำรุด, พรมปูพื้นชั้นลอยบางจุดชำรุดขาดและมีคราบสกปรก, ฝ้าห้องอ่านหนังสือ 1 บวมชำรุด บางช่องหายไป และมีไฟกระพริบ 1 ดวง
(ชั้นที่ 2) เปลี่ยนป้ายชื่อผู้รับผิดชอบ ตู้ โต๊ะห้องทำงานฝึกอบรม, บอร์ด 5 ส ยังไม่ได้เปลี่ยนเดือนให้เป็นปัจจุบัน, ฝ้าชำรุดหน้าห้องจดหมายเหตุ
(ชั้นที่ 3) ฝาผนังทางเข้าห้องวิทยานิพนธ์เป็นรอยคราบรูปฝ่ามือ, ประตูห้องควบคุมไฟมีรอยกาวเก่าเป็บคราบ, สีลอกตรงบันไดขึ้นชั้น 4, ฝ้าเป็นรอยคราบน้ำ บางอันชำรุด

ข้อดีที่พบ มีป้ายบอกจุดต่างๆเรียบร้อย, บุคลากรให้ความร่วมมือในการตรวจกิจกรรมอย่างดี

ผู้ตรวจ
รัตนา เลฺิศสุกสว่าง
พิจิตรา ครองตน
ปราณี อยู่คง
อัญชลี พิจารณา
อรทัย ศรีทอง
รุ่งฟ้า อ่อนชุ่ม

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark