blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ค่าจ้างบุคลากรต่อการวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ

ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ค่าจ้างบุคลากรต่อการวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ

ผู้รับผิดชอบ งานบริหาร และงานเทคนิค (การวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ)

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน

ค่าจ้างบุคลากรต่อการวิเคราะห์ทรัพยากรสานิเทศ

1

มากกว่าหรือเท่ากับ 90 บาท

2

60-89 บาท

3

น้อยกว่า 60 บาท

ค่าจ้างบุคลากรสำหรับการวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ

   =  จำนวนชั่วโมงการทำงานทั้งหมด x ค่าแรงในการปฏิบัติงานต่อชั่วโมง

ค่าจ้างบุคลากรต่อการวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ

  =  ค่าจ้างบุคลากรสำหรับการวิเคราะห์ฯ/จำนวนทรัพยากรสารนิเทศที่ผ่านการวิเคราะห์ทั้งหมด       

จากสูตรคำนวณจะเห็นได้ว่า

-ค่าใช้จ่ายต่อการวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศมีค่าต่ำ จะถือว่าดีมีประสิทธิภาพ

-ค่าใช้จ่ายต่อการวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศมีค่าสูง จะถือว่าต้องปรับปรุงกระบวนการทำงาน

ปัญหา

 1. ค่าจ้างบุคลากรเพิ่มขึ้นทุกปีแต่จำนวนทรัพยากรสารนิเทศน้อยลงทำให้ค่าใช้จ่ายต่อการวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศมีค่าสูงขึ้นจะถือได้ว่าไม่เป็นผลดีต่อบุคลากร
 2. งบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากรสารนิเทศน้อยลงทำให้ค่าใช้จ่ายต่อการวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศมีค่าสูงขึ้น จะถือได้ว่าไม่เป็นผลดีต่อบุคลากรเช่นกัน
 3. ประเภทของทรัพยากรสารนิเทศมีผลต่อระยะเวลาในการวิเคราะห์ เช่นการดำเนินงานสำหรับเอกสารตีพิมพ์ที่ไม่ใช่เอกสารจัดจำหน่ายจะใช้เวลานานเนื่องจากไม่มีสำเนาข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ และการวิเคราะห์ทรัพยากรภาษาไทย จะมีปัญหาอุปสรรคมากกว่าทรัพยากรสารนิเทศต่างประเทศ
 4. ค่าใช้จ่ายต่อการวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศมีค่าสูงขึ้น จึงเป็นผลทำให้บุคลากรไม่มีความมั่นคงในการทำงาน เนื่องจากเอาค่าจ้างเป็นตัวตั้งเฉพาะงานเทคนิคงานเดียวนั้น

ข้อเสนอแนะ

-ควรเปลี่ยนตัวบ่งชี้ 3.6 ค่าจ้างบุคลากรต่อการวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ และเสนอตัวบ่งชี้ ร้อยละของความถูกต้องในการบันทึกรายการทางบรรณานุกรมในฐานข้อมูลโปรแกรม Millenium

 

 

 

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
 • ป้าจินต์อ่ะ ไฟแรงจังเลย น้องเพิ่งได้จับเครื่องปะเดี๋ยวนี้เอง ๕๕๕๕ แถมว่า ยังลืม ๆ ไปมั่งแล้วด้วยอ่ะ แต่จะพยายามขุดขึ้นมาใหม่ สำหรับตัวบ่งชี้ที่ 3.5 อ่ะ รออีกสักวัน 2 วันเนาะ

 • รบกวนใส่ป้ายกำกับตามที่แจ้งในวันทำ workshop ด้วยนะครับ

 • ได้ใส่ป้ายกำกับแล้ว/ขอบคุณค่ะ

 • อยากจะบอกว่า ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ก็ประสบปัญหาเดียวกันกับตัวบ่งชี้ที่ 3.6 เนื่องจากค่าจ้างของบุคลากรที่บันทึกรายการบรรณานุกรมเบื้องต้นของทรัพยากรสารนิเทศนั้นเพิ่มขึ้นทุกปี งบประมาณและนโยบายการจัดซื้อจัดหาของผู้บริหาร รวมถึงราคาทรัพยากรสารนิเทศที่เพิ่มขึ้นทุกปี ก็มีผลต่อจำนวนทรัพยากรสารนิเทศที่จัดหา ซึ่งอาจจะมีจำนวนเล่มมากขึ้นหรือน้อยลงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และมีโอกาสที่ค่าใช้จ่ายต่อการบันทึกรายการบรรณานุกรมเบื้องต้นมีค่าสูงขึ้นทุกปี