blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

สิ่งที่ได้จาก CoP งานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า

จากการเข้าร่วมกิจกรรม CoP งานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ซึ่งได้จัดมาแล้ว 2 ครั้ง สิ่งที่ได้จากกลุ่มบุคลากรที่เข้าร่วม ดังนี้

 1. แบบฟอร์มบันทึกคำถามและคำตอบ ร่วมกันพิจารณาปรับปรุงบางส่วนให้เหมาะสม เพื่อใช้งานร่วมกันต่อไป
 2. การบันทึกคำถามและคำตอบควรชัดเจน เพื่อรองรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2554
 3. คู่มือรวบรวมวิทยานิพนธ์ สจล. ปี พ.ศ. 2543 สำหรับใช้แนะนำการเขียนเอกสารอ้างอิง/บรรณานุกรมแก่ผู้ใช้บริการ พิจารณาทำสำเนาคู่มือให้กับบรรณารักษ์ทุกห้องสมุด และเห็นควรเสนอหน่วยงานที่รับผิดชอบปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันต่อไป
 4. การสืบค้น WebOPAC และการใช้เมนู Material Type เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกประเภทของทรัพยากรสารนิเทศที่มีอยู่ในห้องสมุดได้ละเอียดมากขึ้น ร่วมกันพิจารณาเลือกประเภทของทรัพยากรสารนิเทศ เพื่อเสนองานเทคนิคดำเนินการกำหนดในระบบห้องสมุดอัตโนมัติโปรแกรม Millennium ต่อไป
 5. แหล่งข้อมูลที่ใช้สำหรับค้นคว้าหาคำตอบได้แก่ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักหอสมุดกลางบอกรับ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ สกอ.บอกรับ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศและสืบค้นผ่านเว็บไซต์ห้องสมุดที่เผยแพร่ฉบับเต็ม ได้แก่ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง  
 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark