blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

Before Action Review : BAR กลุ่ม Edutainment ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2555

Before Action Review : BAR
สรุปผลการทำกิจกรรม 5ส วัน Big Cleaning Day ประจำปีพ.ศ. 2555
กลุ่ม Edutainment
ระหว่างวันที่  22-24 พฤษภาคม   2555

1. เป้าหมาย (ของกลุ่ม) ในการทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) นี้คืออะไรบ้าง
 1.1. สำรวจ/สะสาง ห้องเก็บของที่อยู่ภายในของห้องบริการโสตทัศนศึกษา

 1.2. ทำความสะอาดอุปกรณ์ที่บริการภายในห้องบริการโสตทัศนศึกษา

2. เป้าหมายรวมที่คิดว่ามีข้อจำกัด

2.1 เนื่องจากสมาชิกกลุ่ม Edutainment ซึ่งมี 3 คน และ 2 คนต้องไปทำหน้าที่ถ่ายรูป  

ถ่ายวิดีโอเทปกิจกรรม 5 ส ของสำนักหอสมุดกลาง การทำกิจกรรม 5 ส จึงอาจทำได้ไม่เต็มที่ จึงทำให้เป้าหมายอาจจะไม่บรรลุผล

2.2. วัสดุ/ครุภัณท์ บางรายการที่ชำรุด เช่น หูฟัง เครื่องเล่นดีวีดี ทีวี ทุกครั้งที่ชำรุด ต้องรอรวบรวมให้ได้จำนวนหนึ่งเพื่อส่งซ่อม จึงอาจทำให้วัสดุ/ครุภัณท์ที่รอส่งซ่อมนั้นยังถูกเก็บไว้ที่ห้องบริการโสตทัศนศึกษา

2.3 วัสดุ/ครุภัณท์ ที่ชำรุดจนไม่สามารถซ่อมได้นั้น  ต้องรอดำเนินการเพื่อจำหน่ายต่อไป ซึ่งโดยระยะเวลาของการดำเนินการอาจใช้เวลานาน จึงอาจทำให้วัสดุ/ครุภัณท์ที่ชำรุดนั้นยังถูกเก็บไว้ที่ห้องบริการโสตทัศนศึกษา

3. แนวทางแก้ไขข้อจำกัด

3.1 ขยายเวลาของการทำ Big Cleaning day   ให้มีจำนวนวันมากขึ้น

3.2. ประสานงานกับส่วนพัสดุเพื่อเร่งดำเนินการ

3.3. ประสานงานกับส่วนพัสดุเพื่อเร่งดำเนินการ

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark