blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

บรรยากาศ KS-Time วิธีสแกนปกสื่อโสต/วารสาร

ภาพบรรยากาศกิจกรรม KS-Time วิธีสแกนปกสื่อโสต/วารสาร ในวันที่ 13 มิถุนายน 2555

ถ่ายทอดความรู้โดยคุณกิจ 2 ท่าน 1.คุณศรีเพ็ญ เทนอิสสระ 2.คุณพรวริน จันทร์แช่มช้อย ร่วมกันถ่ายทอดประสบการณ์ทำงานในการสแกนปกวารสารและสื่อโสตใหม่ล่าสุด จัดเก็บเข้าระบบคอมพิวเตอร์และนำเสนอบนหน้าเว็บไซด์สำนักหอสมุดกลาง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการในการเข้าถึงข้อมูลทรัพยากรสารนิเทศใหม่ๆประจำเดือน สามารถดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่ ://www.facebook.com/media/set/?set=a.484709251546595.132184.125860790764778&type=1

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark