blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

เหตุผลการขอเพิ่ม Status

ตามที่พี่เล็ก สุรีย์ บุหงามงคล (ผู้ประสานงาน งานเทคโนโลยีสารนิเทศ) ได้ช่วยดำเนินการกำหนด Status เพิ่มให้จำนวน 2 รายการ คือ 

k = Edit records = กำลังแก้ไขระเบียนทรัพยากร (รายการที่ส่งไปแก้ไขเลขหมู่ หรือ Tag RFID งานวิเคราะห์ฯ)

l = Contact Circulation = ติดต่อเคาน์เตอร์บริการ  (รายการหนังสือที่มีส่วนประกอบโลหะหรือสารเคลือบ ไม่อ่าน Tag)

ซึ่งพี่สุรีย์ ได้แจ้งผ่าน Blog ไปแล้วนั้น…จึงขออธิบายเพิ่มเติมที่มา-ที่ไป ของการเพิ่ม Status ดังกล่าว ดังนี้

สืบเนื่องจาก KS-Time เรื่อง ไขข้อปัญหา RFID งานเทคนิค (การวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ)เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา ประเด็น “หนังสือที่มีส่วนประกอบของโลหะหรือสารเคลือบสะท้อนประกอบที่ตัวเล่ม ก็มีส่วนในการทำให้ Tag ไม่อ่านเช่นกัน วิธีแก้ไข คือ ให้แยกหนังสือประเภทนี้เก็บไว้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน พร้อมทั้งติดสติ๊กเกอร์ไว้ที่หน้าปกหนังสือ และใส่ข้อมูล Note 500 ในโปรแกรม Millennium ให้เป็นคีย์เวิร์ดเดียวกัน คือ “ต้องการใช้ตัวเล่มติดต่อเคาน์เตอร์บริการยืม-คืน” 

จากที่ประชุมคณะทำงานจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ของสำนักหอสมุดกลาง ได้เสนอแนะเพิ่มเติมในส่วนของการสืบค้นผ่าน WebOPAC การแสดงผลหน้าจอ Status = Check shelf ถ้ามีรายการเดียวผู้ใช้บริการจะมองเห็น Note ที่ใส่ไว้ แต่ถ้าพบหลายรายการ จะไม่สามารถมองเห็น Note ที่ใส่ไว้ ผู้ใช้บริการจะต้องคลิกเลือกรายการนั้น ๆ ก่อน ที่ประชุมจึงได้เสนอควรเพิ่ม Status เนื่องจากรายการดังกล่าวแยกสถานที่จัดเก็บ (ไม่ได้อยู่เป็นชั้นตามหมวดหมู่ปกติ)

และจากกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ CoP งานบริการสารนิเทศ ได้พูดคุยถึงเรื่องหนังสือที่นำส่งไปแก้ไขเลขหมู่ / Tag RFID กรอกแบบฟอร์มนำส่งพร้อมรายการ เดิมเคยใส่ Status = Repair ซึ่งจะทำให้สับสนกับหนังสือที่ส่งซ่อม จึงได้เสนอให้เพิ่ม Status เพื่อจะได้สะดวกทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการด้วย

จึงได้นำเรื่องดังกล่าวปรึกษาพี่ ๆ งานเทคนิคและงานเทคโนโลยีสารนิเทศ ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารงานเทคนิค ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมาและให้งานบริการสารนิเทศ กำหนดข้อความทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ซึ่งพี่ศรีไพร (ผู้ประสานงาน งานบริการสารนิเทศ) ได้ประสานงานกับพี่เล็ก สุรีย์ บุหงามงคล (ผู้ประสานงาน งานเทคโนโลยีสารนิเทศ) ช่วยดำเนินการกำหนด Status ให้…ขอบคุณค่ะ

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark