blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

การสแกนภาพปกตัวอย่างของวารสาร /สารบัญวารสาร/ปกสื่อโสตทัศนวัสดุ เพื่อการเชื่อมโยงกับ tag 856 ของระบบ Millennium

สวัสดีค่ะ เมื่อวันที่ 14   มิถุนายน 2554  เวลาประมาณ 14.00 -15.00 สำนักหอสมุดกลางได้จัด  KS-Time เรื่อง การสแกนภาพปกตัวอย่างของวารสาร /สารบัญวารสาร/ปกสื่อโสตทัศนวัสดุ เพื่อการเชื่อมโยงกับ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Millennium และ มีเรื่องแถมอีก 1 เรื่องคือเรื่อง Screensaver : โชว์เอกสารที่ต้องการประชาสัมพันธ์บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ด้วยค่ะ

โดย KS-Time ครั้งนี้ มีน้องต้อย สายใจ เป็นคุณอำนวย ให้กิจกรรมครั้งนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะ และมีพี่โก จากห้องสมุดคณะวิศวะเป็นคุณลิขิต คอยรวบรวมประเด็นต่างๆ สำหรับตัวเองนั้นได้มีส่วนร่วมเป็นผู้บรรยายร่วมกับพี่หน่อย ศรีเพ็ญ เทนอิสระ โดยแต่ละคนก็รับผิดชอบ ในการนำเสนอในเรื่องที่ตัวเองต้องรับผิดชอบค่ะ ประโยชน์หลักๆของการเชื่อมโยงฐานข้อมูลปกสื่อโสตทัศนวัสดุ/วารสาร กับ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Millennium ก็คือ ผู้ใช้สามารถคลิกดูตัวอย่างภาพสารบัญวารสาร/ปกวารสารฉบับปัจจุบันได้ทันที ส่วนสื่อโสตทัศนวัสดุนั้นผู้ใช้บริการสามารถดูตัวอย่างภาพปกสื่อโสตฯได้ทันทีทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการเลือกยืม โดยผ่านระบบ WEB OPAC  สำหรับรายละเอียดที่บรรยาย ตามเอกสารแนบค่ะ

การสแกนภาพปกตัวอย่างปกวารสาร ตอน 1

การสแกนภาพปกตัวอย่างปกวารสาร ตอน 2

การสแกนภาพปกตัวอย่างปกสื่อโสตทัศนวัสดุ

Screensaver : โชว์เอกสารที่ต้องการประชาสัมพันธ์บนหน้าจอคอมพิวเตอร์

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark