blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มแคแสด

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส
กลุ่มแคแสด
งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุดกลาง
ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2553

ผลการตรวจประจำเดือนมีนาคม 2553
คะแนนเต็ม 120 คะแนน ผลการตรวจได้ 87 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 72.5 ระดับเกณฑ์การประเมินได้ พอใช้
ข้อเสนอแนะ

ชั้น 1
บริเวณเคาน์เตอร์
- ยังมีสิ่งของเกินมาตราฐาน (ของใช้ส่วนตัว เช่น แก้วน้ำ ขวดน้ำ กระจก ฯลฯ)
- เอกสารที่ไม่ได้ใช้งาน ควรสะสางหรือจัดเก็บใส่แฟ้มให้เรียบร้อย หากเป็นเอกสารระหว่างดำเนินการควรจัดเก็บใส่ตะแกรงเอกสารรอดำเนินการ ให้เรียบร้อย
- มุมพักผ่อนภายในห้องหลังเคาน์เตอร์ ควรจัดเก็บของใช้ส่วนตัว เช่นแก้วน้ำ กระติกน้ำ จาน หลังจากรับประทานอาหารหรือพักผ่อนเรียบร้อยแล้ว ควรจัดเก็บให้เรียบร้อย ในห้องมีกลิ่นอับชื้น ควรปรับปรุง
ห้องโสตฯ
- ห้องโสตฯ ควรจัดเก็บสิ่งของใต้เคาน์เตอร์ให้เรียบร้อย
- เอกสารที่ไม่ได้ใช้งาน ควรสะสางหรือจัดเก็บใส่แฟ้มให้เรียบร้อย หากเป็นเอกสารระหว่างดำเนินการควรจัดเก็บใส่ตะแกรงเอกสารรอดำเนินการ ให้เรียบร้อย
- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ม้วนวิดีโอ ที่ไม่ได้ให้บริการ ควรจัดเก็บให้เรียบร้อย หรือควรมีป้ายบอกหากอยู่ระหว่างดำเนินการ
ชั้น 2
- ป้ายผังไฟ ยังเป็น ชื่อห้องเดิมอยู่ ควรปรับปรุงแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน
- ห้อง 207 ประตูระเบียง ยังสามารถเปิดออกไปบริเวณระเบียง ได้ ควรดำเนินการติดสายยู ล็อคกุญแจ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ออกไปบริเวณระเบียงได้
- ห้อง 208 มีเก้าอี้บางตัวชำรุด ควรส่งซ่อมหรือแจ้งซ่อม และป้ายในห้องยังเป็นของเก่าควรปรับปรุง
- ห้องหอจดหมายเหตุ ยังมีของใช้ส่วนตัวอยู่ที่เก้าอี้ และบนโต๊ะ
- หน้าห้องน้ำมีโต๊ะปฏิบัติงานวางอยู่ 2 ตัว ควรดำเนินการจัดเก็บหรือมีป้ายบอกระหว่างดำเนินการ
ชั้น 3
- กองหนังสือภาษาอังกฤษที่มาจากห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร บริเวณด้านหลังชั้น หนังสือทั่วไปภาษาอังกฤษ ซึ่งอยู่ระหว่างรอชั้นหนังสือที่สั่งซื้อใหม่ เพื่อจัดเก็บขึ้นชั้น ควรแยกหมวดหมู่ย่อย เพื่อสะดวก
ในการใช้งาน
- โต๊ะอ่านเดี่ยว ควรย้ายจุดติดป้าย เปิด-ปิดไฟ
- ไฟเพดาน บางช่องไม่มีไฟ ควรเพิ่มไฟหลุมในช่องที่ไม่มี
- ฟ้าเพดานบางจุดไม่มี และบางจุดเป็นเชื้อรา ควรดำเนินการแก้ไขปรับปรุง
- บอร์ดหน้าห้องทั่วไป โปสเตอร์ที่ติดไม่เหมาะสม ควรดำเนินการปรับปรุง
- โซฟาในห้องอ้างอิง ควรปรับเปลี่ยนที่ตั้ง เนื่องจากบังตู้มอก. ทำให้ไม่สะดวกในการหยิบใช้งานมอก.
- มีวิทยานิพนธ์ วางกองอยู่กับพื้น ควรเปลี่ยนพื้นที่จัดเก็บ
- บริเวณด้านหลังห้องวิทยานิพนธ์ ควรมีไฟหลุมเพิ่ม
- ห้องวิทยานิพนธ์ บริเวณที่ติดปลั๊กไฟชำรุด ควรปรับปรุง
ข้อดีที่พบ
- บริเวณห้องอ่าน 1 – 2 จัดพื้นที่ จัดโต๊ะเป็นระเบียบเรียบร้อย และบรรยากาศโดยรวม ดูดี น่าใช้งาน
- ห้องสัมมนากลุ่มย่อย มีการจัดทำกล่องใส่ปากกาไวท์บอร์ดและแปรงลบกระดาน ดูเป็นระเบียบเรียบร้อย
- ห้องหนังสือทั่วไป ห้องวิทยานิพนธ์ จัดพื้นที่ จัดโต๊ะเป็นระเบียบเรียบร้อย สภาพแวดล้อมและบรรยากาศโดยรวม ดูดีขึ้น น่าใช้งาน

กรรมการผู้ตรวจ

1. นางสาวเกษรา  บุญปาล

2. นางชุติมา  แก้วเกิด

3. นางเสริมศรี  แต่งเครือมาศ

4. นางพิจิตรา  ครองตน

5. นางสายใจ  วัลลิภากร

6. นายรุ่งเรือง  ผุดผ่อง

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark