blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

ตัวบ่งชี้ที่ 3.11 ความถูกต้องในการจัดชั้น

กลุ่ม 4  ความถูกต้องในการจัดชั้น

1. ประเด็นต่างๆ ของตัวบ่งชี้ที่ลงมือปฏิบัติ
-ความถูกต้องในการจัดชั้น
-การแจ้งล่วงหน้าการตรวจชั้นของหมวดหมู่ที่ตรวจสอบของคณะกรรมการ.
-การตรวจสอบป้ายบอกหมวดหมู่ของชั้นให้ถูกต้อง เช่น ต้องมีการขยายชั้นหนังสือ , ต้องมีการปรับป้ายชั้นให้ถูกต้อง
2. ข้อสรุป เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดชั้นเพื่อการพร้อมตรวจ
-มีการจัดชั้นอยู่ตลอดเวลา
-ระหว่างการจัดชั้นก็ให้มีการตรวจสอบหนังสือข้างเคียงให้ถูกต้อง
-ร่วมกันหาวิธีการป้องกันหนังสือหลงชั้น และหลงห้องสมุด เช่น การติดสติกเกอร์ที่สันของหนังสือ
-จัดให้มีบรรณารักษ์ตรวจชั้นมากขึ้น
-มีการเช็คและแก้ไขข้อมูลในระบบห้องสมุดอัตโนมัติให้ตรงกับสถานะของหนังสือ เช่น หนังสือซ่อม ต้องเปลี่ยนสถานะเป็น IN REPAIR เป็นต้น

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark