blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

คู่มือปฏิบัติงาน การบันทึกทรัพยากรสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

คู่มือปฏิบัติงานการบันทึกทรัพยากรสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้  จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานบันทึกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBooks)  ซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนการเตรียมบันทึกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  ขั้นตอนการลงรายการบรรณานุกรมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  และข้อแตกต่างในการบันทึกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์กับหนังสือที่เป็นฉบับพิมพ์  การจัดทำในแต่ละขั้นตอนนอกจากจะเขียนคำอธิบายแล้ว  ยังมีภาพประกอบเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น

เนื่องจากไม่สามารถอัปโหลดข้อมูลทั้งหมดได้ในคราวเดียวกัน จึงต้องทยอยลงเป็นส่วนๆ นะคะ ในครั้งแรกนี้จะเป็นส่วนที่ 1 ค่ะ

eBooks1

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark