blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

รายงานการเปิดบริการ 24 ชั่วโมง วันที่ 24 กค. 55

รายงานการเปิดบริการ 24 ชั่วโมง สำนักหอสมุดกลาง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2555

รายนามผู้ปฏิบัติงาน 24 ชั่วโมง
1. นางสาวพรนภา  แซ่อึ้ง
2. นางสาวศรีวรรณ  เกิดศิริ
3. นายรุ่งเรือง  ผุดผ่อง
4. นายสันติธรรม สันตินันตรักษ์

20.30-01.00 น. เดินสำรวจพื้นที่  ดูความเรียบร้อยเป็นระยะ
                      ทุกพื้นที่มีนักศึกษานั่งเต็มทุกโต๊ะ
01.00 น.          เดินสำรวจพื้นที่  ดูความเรียบร้อยเป็นระยะ
                      เก็บหนังสือ, วารสาร มาบันทึกสถิติและนำขึ้นชั้น
02.00 น.          มีนักศึกษาบางส่วนเริ่มทยอยกลับ
03.00 น.          เดินสำรวจพื้นที่ ดูความเรียบร้อย  เหลือนักศึกษาอยู่ไม่กี่โต๊ะ
                      เก็บหนังสือ, วารสาร มาบันทึกสถิติและนำขึ้นชั้น
04.00 น.          เหลือนักศึกษาบริเวณชั้น1 และชั้นลอย 12 คน  โซนร้านกาแฟ 7 คน
06.00 น.          นักศึกษาบางส่วนก็ทยอยกลับ  สลับกับนักศึกษาที่เข้ามาใหม่

 
…………………………………………

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark