blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

เกี่ยวกับ

Blog นี้เราได้แต่ใดมา

blog.lib.kmitl.ac.th จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับบุคลากรของสำนักหอสมุดกลางทุกท่าน

เนื่องจากในการจัดงานวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (K-Sharing Day) ประจำปี 2552 เมื่อวันพุธที่ 23 กันยนยน 2552 ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งาน mis.lib.kmitl.ac.th แล้วพบว่ามีหลายประเด็นที่ต้องการให้ปรับปรุงแก้ไข

ดังนั้นในที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ของสำนักหอสมุดกลางจึงได้มีมติให้ทำการปรับปรุง mis.lib.kmitl.ac.th ที่มีบริการอื่นๆ อยู่ด้วย เป็น blog.lib.kmitl.ac.th เพื่อเป็นเวบสำหรับ weblog อย่างเดียว โดยย้ายระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ไปไว้กับ www.lib.kmitl.ac.th แทน

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark