blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส
สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มไอที งานเทคโลยีสารนิเทศ สำนักหอสมุดกลาง สจล.
วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
คะแนนรวมทั้งหมด 120 คะแนน
ผลการตรวจให้คะแนนได้ 83 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 69อยู่ในเกณฑ์ ดี
ข้อเสนอแนะ
- สิ่งของบนโต๊ะ /ใต้โต๊ะ ควรจัดวางให้เป็นระเบียบ
-ป้ายติดอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง เริ่มชำรุด
ข้อดีที่พบ
-ไม่มี

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5สสรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มไอที งานเทคโลยีสารนิเทศ สำนักหอสมุดกลาง สจล.

วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560คะแนนรวมทั้งหมด 120 คะแนนผลการตรวจให้คะแนนได้ 83 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 69อยู่ในเกณฑ์ ดี
ข้อเสนอแนะ- สิ่งของบนโต๊ะ /ใต้โต๊ะ ควรจัดวางให้เป็นระเบียบ-ป้ายติดอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง เริ่มชำรุด
ข้อดีที่พบ-ไม่มี

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส
สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มไอที งานเทคโลยีสารนิเทศ สำนักหอสมุดกลาง สจล.
วันที่ 7เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
คะแนนรวมทั้งหมด 120 คะแนน
ผลการตรวจให้คะแนนได้ 83 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 69อยู่ในเกณฑ์ ดี
ข้อเสนอแนะ
-ไม่มี
ข้อดีที่พบ
-ไม่มี

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5สสรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มไอที งานเทคโลยีสารนิเทศ สำนักหอสมุดกลาง สจล.
วันที่ 7เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560คะแนนรวมทั้งหมด 120 คะแนนผลการตรวจให้คะแนนได้ 83 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 69อยู่ในเกณฑ์ ดี
ข้อเสนอแนะ-ไม่มี
ข้อดีที่พบ-ไม่มี

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส
สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มไอที งานเทคโลยีสารนิเทศ สำนักหอสมุดกลาง สจล.
วันที่ 15 เดือน ธันวาคาม พ.ศ. 2560
คะแนนรวมทั้งหมด 120 คะแนน
ผลการตรวจให้คะแนนได้ 94 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 78 อยู่ในเกณฑ์ ดี
ข้อเสนอแนะ
- มีการเก็บสิ่งของบนโต๊ะ /ใต้โต๊ะ เป็นระเบียบมากขึ้น
-จัดทำป้าย กำหนดพื้นที่จัดอบรม /จัดเก็บสายเป็นระเบียบ
ข้อดีที่พบ
-ไม่มี

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5สสรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มไอที งานเทคโลยีสารนิเทศ สำนักหอสมุดกลาง สจล.
วันที่ 15 เดือน ธันวาคาม พ.ศ. 2560คะแนนรวมทั้งหมด 120 คะแนนผลการตรวจให้คะแนนได้ 94 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 78 อยู่ในเกณฑ์ ดี
ข้อเสนอแนะ- มีการเก็บสิ่งของบนโต๊ะ /ใต้โต๊ะ เป็นระเบียบมากขึ้น -จัดทำป้าย กำหนดพื้นที่จัดอบรม /จัดเก็บสายเป็นระเบียบ
ข้อดีที่พบ-ไม่มี

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม่ เดือนธันวาคม 2560

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม่ เดือนธันวาคม 2560  สำนักหอสมุดกลาง สจล.   ;)

December 26, 2017

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 7ส กลุ่มพัฒนา ประจำเดือน สิงหาคม-ตุลาคม 2560

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 7 ส กลุ่มพัฒนา ประจำเดือน สิงหาคม 2560

คะแนนเต็ม 120 คะแนน ผลการตรวจได้ 89 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 74.16

ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ พอใช้

กรรมการผู้ตรวจ ได้แก่ นางสุรีย์ จงทอง และนายศุภโชค ธรรมกัญยา

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 7 ส กลุ่มพัฒนา ประจำเดือน กันยายน 2560

คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 89 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 74.16

ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ พอใช้

กรรมการผู้ตรวจ ได้แก่ นางสาวพนิดา สุวรรณศรี และนายสำราญ อ่อนชุ่ม

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 7 ส กลุ่มพัฒนา ประจำเดือน ตุลาคม 2560

คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 89 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 74.16

ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ พอใช้

กรรมการผู้ตรวจ ได้แก่ นางสาวเบญญาภรณ์ ชุติกาญจน์ และนางศรีรัตน์ ส่งศักดิ์ชัย

ข้อเสนอแนะ

- เนื่องจากกลุ่มพัฒนามีการย้ายห้องพื้นที่ทำงาน จึงควรปรับปรุงพื้นที่ห้องทำงานห้องที่ 1-3 และห้องซ่อมบำรุง รวมถึงบอร์ดกิจกรรม 7ส ทั้งหมด

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark

ผลการตรวจกิจกรรม 7 ส. กลุ่มทับทิม ประจำเดือนสิงหาคม 2560

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 7 ส กลุ่มทับทิบ ประจำเดือน ตุลาคม 2560

คะแนนเต็ม 120 คะแนน ผลการตรวจได้ 97 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 80.83

ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดี

ข้อสนอแนะ
1. ควรสะสางสิ่งของ และเอกสารที่ไม่เกียวข้อง (จุดเคาน์เตอร์ยืม-คืน และเคาน์เตอร์ Information)
2. บุคลากรต้องใส่ใจและดูแลพื้นที่ที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน 7 ส.

ผู้ตรวจนางศรีไพร เกษดี  และนางสาวอัญชลี พิจารณา

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 7ส กลุ่มทับทิบ ประจำเดือน ตุลาคม 2560

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 7 ส กลุ่มทับทิบ ประจำเดือน ตุลาคม 2560

คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 90 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 75

ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดี

ข้อเสนอแนะ

1. รถเข็ญหนังสือที่นำมาใช้สำหรับวางสิ่งของที่ค้างคืนในตู้ล็อกเกอร์  ในห้อง Book Return ควจติดป้ายการใช้งานให้ชัดเจน

2.  ควรจัดพื้นที่ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทางเดินเข้าไปยังเครื่องควบคุมระบบ ภายในห้อง  Book Return เพื่อความสะดวกในการบำรุงรักษาและความปลอดภัย

3. หลังตู้ล็อกเกอร์ ในห้องล็อกเกอร์ มีเศษขยะ และฝุ่นเกาะจำนวนมาก ควรแจ้งแม่บ้านดำเนินการทำความสะอาด

ผู้ตรวจ นางปราณี อยู่คง และ นางสาวยุพิน กาญจนารัตน์

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม่ เดือนพฤศจิกายน 2560

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม่ เดือนพฤศจิกายน 2560  สำนักหอสมุดกลาง สจล.   ;)

November 6, 2017

November 27, 2017

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark

จุฬาฯ ครองอันดับ 245 มหาวิทยาลัยดีระดับโลก ตามด้วย มหิดล-ธรรมศาสตร์

QS TOP UNIVERSITIES จัดเรตติ้งมหาวิทยาลัยดีที่สุดในโลก จุฬาฯ ครองอันดับ 245 ของโลก รั้งที่ 50 ของเอเชีย ตามมาด้วย ม.มหิดล อันดับที่ 334 ของโลก 58 ของเอเชีย ด้าน ธรรมศาสตร์ ติดกลุ่มอันดับ 601-650 ของโลก 97 ของเอเชีย อ่านต่อ »

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม่ เดือนตุลาคม 2560

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม่ เดือนตุลาคม 2560  สำนักหอสมุดกลาง สจล.   ;)

October 16, 2017

October 24, 2017


 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark