blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

จุฬาฯ ครองอันดับ 245 มหาวิทยาลัยดีระดับโลก ตามด้วย มหิดล-ธรรมศาสตร์

QS TOP UNIVERSITIES จัดเรตติ้งมหาวิทยาลัยดีที่สุดในโลก จุฬาฯ ครองอันดับ 245 ของโลก รั้งที่ 50 ของเอเชีย ตามมาด้วย ม.มหิดล อันดับที่ 334 ของโลก 58 ของเอเชีย ด้าน ธรรมศาสตร์ ติดกลุ่มอันดับ 601-650 ของโลก 97 ของเอเชีย อ่านต่อ »

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม่ เดือนตุลาคม 2560

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม่ เดือนตุลาคม 2560  สำนักหอสมุดกลาง สจล.   ;)

October 16, 2017

October 24, 2017


 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark

ห้องสมุดสีเขียว(Green Library)

เกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ข้อกำหนด แนวทางเชิงปฏิบัติ และวิธีการตรวจประเมิน พ.ศ. 2559 โดยอ้างอิงมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2558 เพื่อกำหนดแนวทางการตรวจประเมินและการให้คะแนน รวม 8 หมวด ดังนี้

 • หมวดที่ 1 : ทั่วไป
 • หมวดที่ 2 : โครงสร้างพื้นฐานทางด้านกายภาพและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • หมวดที่ 3 : การจัดการทรัพยากรและพลังงาน
 • หมวดที่ 4 : การจัดการของเสียและมลพิษ
 • หมวดที่ 5 : การบริหารจัดการและการให้บริการห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
 • หมวดที่ 6 : บทบาทของบุคลากรห้องสมุดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
 • หมวดที่ 7 : เครือข่ายและความร่วมมือระหว่างห้องสมุด
 • หมวดที่ 8 : การประเมินคุณภาพห้องสมุดสีเขียว

GreenLibrary

Book Green Library

——————————————

อ้างอิง: รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล. 2560. เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว.  [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก: https://ruchareka.wordpress.com

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม่ เดือนสิงหาคม 2560

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม่ เดือนสิงหาคม 2560  สำนักหอสมุดกลาง สจล.   ;)

August 15 ,2017

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark

Before Action Review; BAR

Before Action Review; BAR

วันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) ประจำปีพ.ศ. 2560

20-21 กรกฎาคม 2560

กลุ่มไอที ฝ่ายเทคโนโลยีสารนิเทศ สำนักหอสมุดกลาง สจล.

1. เป้าหมายในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้

1.1  ทำความสะอาดโต๊ะปฏิบัติงาน/โต๊ะทำงาน

1.2  ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ห้องบริการอินเทอร์เน็ต 1-3

1.3  สำรวจและจัดเก็บอุปกรณ์ต่อพ่วงให้พร้อมใช้งาน/ติดป้ายกรณีชำรุด

1.4  ตรวจเช็คโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับให้บริการ

2. เป้าหมายรวมที่คิดว่ามีข้อจำกัด

2.1 ระยะเวลาดำเนินการจำกัด อาจจะไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จทุกรายการ

3.  แนวทางในการแก้ไขข้อจำกัด

3.1 แบ่งหน้าที่ให้บุคลากรทุกคนรับผิดชอบร่วมกัน

3.2 วางแผนและกำหนดเวลาช่วงอื่นๆ ดำเนินการต่อให้แล้วเสร็จ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark

การทำ BAR กิจกรรม 7ส ของกลุ่มพัฒนา งานวันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) ประจำปี 2560

การทำ BAR กิจกรรม 7ส ของกลุ่มพัฒนา

งานวันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) ประจำปี 2560

ระหว่างวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2560

ณ สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

1. เป้าหมายในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้

สะสาง / สะดวก / สะอาด

1.1  สะสาง จัดเก็บ และทำความสะอาดโต๊ะทำงาน คอมพิวเตอร์

1.2  จัดเก็บพื้นที่บริเวณโดยรอบห้องทำงาน ให้เกิดความสะดวก สะอาดในการปฏิบัติงาน

2. เป้าหมายรวมที่คิดว่ามีข้อจำกัด

2.1  ข้อจำกัดในเรื่องระยะวัน – เวลา  เนื่องจากมีระยะเวลาในการทำกิจกรรมน้อย

(3 วันทำการ 17, 18, 19 กรกฎาคม 2560)

3. แนวทางในการแก้ไขข้อจำกัด

3.1  แบ่งเวลาจากงานที่ปฏิบัติประจำวัน  เพื่อดำเนินการต่างๆ ให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark

Last update; Material type & Status & Itype & Locations

ฝ่ายเทคโนโลยีสารนิเทศ ขอแจ้งปรับปรุงข้อมูล Material type & Status & Itype & Locations ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Millennium

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

Mil._update

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ประจำกลุ่มสถาปัตย์

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ประจำเดือน มิถุนายน 2560

คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 92 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 96.66

ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดี

ข้อเสนอแนะ

1.  มีป้ายบางจุดชำรุดควรมีการปรับเปลี่ยน

ผู้ตรวจ นางจักกรี  มูลจิตร

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มสถาปัตย์

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 108 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 90

ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดีมาก

ข้อเสนอแนะ

1.  อยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงตรวจสอบหนังสือ ทำให้บริเวณชั้นหนังสือและเคาน์เตอร์บริการ มีการวางหนังสือเกะกะบริเวณทางเดิน ทำให้ไม่สะดวกในการทำงาน

ผู้ตรวจ นางสาวณิชชา  กิตติกาญจนภรณ์

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark

ThaiCERT แนะนำวิธีสำรองข้อมูลเพื่อป้องกันมัลแวร์เรียกค่าไถ่หรือข้อมูลสูญหาย

https://www.thaicert.or.th/papers/general/2017/pa2017ge002.html

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark