blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

CoP งานบริการสารนิเทศ “บริการตอบคำถาม”

ตามที่ฝ่ายบริการสารนิเทศ ได้จัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP)

ในส่วนของงานตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า เพื่อรองรับ โครงการบริการสนับสนุนการวิจัย

(Research support services) โดยคุณยุพิน  กาญจนารัตน์ เป็นคุณกิจ ให้ความรู้แก่บุคลากร

งานบริการ ในส่วนของการสืบค้นแหล่งข้อมูลต่างๆ

เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องบริการอินเตอร์เน็ตชั้น 2

อ่านต่อ »

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ประจำกลุ่มสถาปัตย์

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ประจำเดือน มกราคม 2560

คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 92 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 76.66

ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดี

ข้อเสนอแนะ

 1. บนโต๊ะปฏิบัติงานมีสิ่งของวางไม่เป็นระเบียบ
 2. ชั้นหนังสือไม่แข็งแรง

ข้อดีที่พบ

 1. มีการทำความสะอาด ปัดฝุ่นอย่างสม่ำเสมอ

ผู้ตรวจ นางสาวอนงค์  คูคอน

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม่ เดือนมกราคม 2560

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม่ เดือนมกราคม 2560  สำนักหอสมุดกลาง   ;)

January 16, 2017

January 23, 2017

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มสถาปัตย์

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ประจำเดือน ธันวาคม 2559

คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 93 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 77.5

ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดี

ข้อเสนอแนะ

1.       มีบางจุดพบป้ายชำรุด

ข้อดีที่พบ

1.       มีความร่วมมือในการทำ 5ส อย่างต่อเนื่อง

ผู้ตรวจ นางจักกรี มูลจิตร

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม่ เดือนธันวาคม 2559

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม่ เดือนธันวาคม 2559  สำนักหอสมุดกลาง   ;)

December 6, 2016

December 13, 2016

December 26, 2016

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มสถาปัตย์

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 102 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 85

ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดี

ผู้ตรวจ นางสาวณิชชา  กิตติกาญจนภรณ์

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม่ เดือนพฤศจิกายน 2559

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม่ เดือนพฤศจิกายน 2559  สำนักหอสมุดกลาง   ;)

November 21, 2016

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark

เช็คและสังเกตนะ ! ปวดท้องตรงไหนเป็นโรคอะไร?

ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย เรื่องของอาการปวดท้องเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย และตำแหน่งของอาการปวดท้องก็สามารถบอกถึงโรค หรืออาการผิดปกติของอวัยวะที่ต่างกันด้วย รวมไปถึงวิธีการรักษาที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเช่นกัน สำนักข่าว Thai quote มีข้อมูลดี ๆจากสสส.มาฝาก เรามาลองเช็คดูกันดีกว่าว่าที่เคยปวดท้องอยู่บ่อย ๆ เรากำลังเป็นโรคอะไรอยู่หรือเปล่า?   ;) อ่านต่อ »

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา ครั้งที่ 10/2559

ตรวจเมื่อ 20 ตุลาคม 2559

กรรมการผู้ตรวจคือ คุณสุจินต์ พุ่มพวง และ คุณยุพิน ยังวิเศษ

ผลการตรวจได้ 90 คะแนน จากคะแนน 120 คะแนน

คิดเป็นร้อยละ 75 อยู่ในเกณฑ์การประเมิน = ดี

ข้อดีและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง

ข้อดี -สมาชิกกลุ่มให้ความร่วมมือทำกิจกรรม 5ส เป็นอย่างดี

ข้อเสนอแนะ

1. ลิ้นชักโต๊ะเอนกประสงค์มีของเกิน (เชื่อกฟาง) ควรมีป้ายบอก

2. เชือกฟางควรเก็บไว้ในที่เหมาะสม

3. มู่ลี่หลังห้องมีฝุ่น ควรแจ้งแม่บ้านทำความสะอาด

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา ครั้งที่ 9/2559

ตรวจเมื่อ 22 กันยายน พ.ศ. 2559

กรรมการผู้ตรวจคือ คุณสุวรรณ พรมุลา และคุณสายเสน่ห์ เณรพงษ์

ผลการตรวจได้ 90 คะแนน จากคะแนน 120 คะแนน

คิดเป็นร้อยละ 75 อยู่ในเกณฑ์การประเมิน = ดี

ข้อดีและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง

ข้อดี -สมาชิกกลุ่มให้ความร่วมมือทำกิจกรรม 5ส เป็นอย่างดี

ข้อเสนอแนะ

1. ตู้ CC1 ชั้น 15 ซองขนาด A4 ขยายข้าง หมด ควรนำมาใส่

2. ตู้ CC2 ชั้น 2 แบบฟอร์มการตรวจความถูกต้อง หมด ควรนำมาใส่

3. ชั้นหนังสือ ปพ./วพ. ควรขยับให้ชิดกัน เพื่อความเป็นระเบียบ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark