Posts Tagged ‘กรกฎาคม’

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม่ เดือนกรกฎาคม 2559

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม่ เดือนกรกฎาคม 2559  สำนักหอสมุดกลาง
July 4, 2016

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายงานผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มดาวกระจาย ★★★

รายงานการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มดาวกระจาย  ★★★
ครั้งที่ 5/2553
ประจำเดือน กรกฎาคม 2553  งานบริการสารนิเทศห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ผลการตรวจ
                   คะแนนเต็ม 120 คะแนน
                 ได้คะแนนรวม 76 คะแนน�
                คิดเป็นร้อยละ 63 คะแนน
มาตรฐานของคะแนนอยู่ในเกณฑ์ ต่ำกว่าร้อยละ 65 = ควรปรับปรุง

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »