Posts Tagged ‘กรรมการจรรยาบรรณ’

เลือกตั้งกรรมการจรรยาบรรณของสถาบัน

              กรรมการจรรยาบรรณของสถาบัน (ในส่วนของผู้แทนพนักงานสถาบันที่มาจากพนักงานสถาบัน)มีบุคลากรสมัคร จำนวน 1 คน คือ นางรัชนีวรรณ แดงวิไลลักษณ์ วิทยาเขตชุมพร โดยกำหนดวันเลือกตั้งล่วงหน้าในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2556 ณ สภาคณาจารย์ และในวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2556 เวลา 9.00 – 15.00 ณ หน่วยเลือกตั้งนั้น สำหรับหอสมุดกลาง ณ บริเวรห้องโถงชั้น 4
บัตรแสดงตนสำหรับข้าราชการและพนักงานผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
1. บัตรประจำตัวข้าราชการ
2. บัตรประจำตัวข้าราชการบำนาญ
3. บัตรประจำตัวพนักงาน
4. บัตรประจำตัวประชาชน
5. ใบอนุญาตขับขี่รถ
6. หรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานรัฐ
ขั้นตอนการเลือกตั้ง
1. ยื่นบัตรแสดงตน
2. ลงลายมือชื่อ
3. รับบัตรเลือกตั้ง
4. เข้าคูหาเลือกตั้ง
5. หย่อนบัตรเลือกตั้งลงในหีบเลือกตั้ง
กรรมการเลือกตั้งปฏิบัติงาน ณ สำนักหอสมุดกลาง
1. นายสมโชค กิ้มปาน ประธานกรรมการ
2. นางสุจินต์ พุ่มพวง      กรรมการ
3. นางสาวสุธาสินี โกมลดิษฐ์  กรรมการและเลขานุการ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ข่าวฝากประกาศค่ะ..เสนอชื่อ กรรมการจรรยาบรรณของสถาบันซึ่งเป็นผู้แทนพนักงานสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประกาศคณะกรรมการการสรรหากรรมการจรรยาบรรณของสถาบัน
ซึ่งเป็นผู้แทนพนักงานสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โดยสภาคณาจารย์และพนักงานจัดให้มีการเลือกตั้ง

วันที่ 16 ธันวาคม 2553 การเสนอชื่อล่วงหน้า ณ ห้องรับรอง 102 หน้าลิฟท์ ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี ตึกกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เวลา 9.00 – 15.00 น.
วันที่ 21 ธันวาคม 2553 ที่วิทยาเขตชุมพร 
 
 

วันที่ 22 ธันวาคม 2553 ที่คณะ/สำนักต่างๆในสถาบันฯ (สำนักหอสมุดกลาง) พื้นที่ชั้น  4  บริเวณ จุดลงชื่อปฏิบัติงาน ค่ะ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »