Posts Tagged ‘กลุ่มกาสะลอง’

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มกาสะลอง

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2558
กลุ่มกาสะลอง    งานบริการสารนิเทศ
สำนักหอสมุดกลาง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันที่ตรวจ  30 กันยายน 2558
——————————————–

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มกาสะลอง

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558
กลุ่มกาสะลอง    งานบริการสารนิเทศ
สำนักหอสมุดกลาง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันที่ตรวจ  19 สิงหาคม 2558
———————————————

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

AAR = After Action Review: กลุ่มกาสะลอง งานบริการสารนิเทศ

AAR : กลุ่ม กาสะลอง งานบริการสารนิเทศ
กิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) ประจำปี 2558
ระหว่างวันที่ 25-27 พ.ศ.2558
AAR_58

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

BAR : Big Cleaning Day กลุ่มกาสะลอง ปีพ.ศ.2558

Before Action Review : BAR วันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day)
ประจำปีพ.ศ. 2558
วันที่ 25-27 พฤษภาคม พ.ศ.2558  เป้าหมายในการดำเนินกิจกรรมดังนี้คะ BAR_58

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »