Posts Tagged ‘กลุ่มทับทิม’

ผลการตรวจกิจกรรม 7 ส. กลุ่มทับทิม ประจำเดือนสิงหาคม 2560

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 7 ส กลุ่มทับทิบ ประจำเดือน ตุลาคม 2560
คะแนนเต็ม 120 คะแนน ผลการตรวจได้ 97 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 80.83
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดี
ข้อสนอแนะ
1. ควรสะสางสิ่งของ และเอกสารที่ไม่เกียวข้อง (จุดเคาน์เตอร์ยืม-คืน และเคาน์เตอร์ Information)
2. บุคลากรต้องใส่ใจและดูแลพื้นที่ที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน 7 ส.
ผู้ตรวจนางศรีไพร เกษดี  และนางสาวอัญชลี พิจารณา

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ผลการตรวจกิจกรรม 5 ส. กลุ่มทับทิม

ผลการตรวจให้คะแนนกิจกรรม 5 ส. กลุ่มทับทิม ตรวจคร้ังที่ 1/2558 ประจำเดือนมิถุนายน 2558

– คะแนนเต็ม 200 ได้ 85 คะแนน
– คิดเป็นร้อยละ 70.83
– เกณฑ์การประเมินที่ได้ = ดี
– ข้อเสนอเแนะ
1. ควรหาจุดติดบอร์ด 5 ส. ให้เรียบร้อย
2. ที่นั่งโซนใช้เสียงควรจัดวางโต๊ะนั่งอ่านให้เรียบร้อย
3. ควรเร่งทำป้าย 5 ส. เคาน์เตอร์ทางเข้า-ออก

– ข้อดีที่พบ
1. บุคลากรให้ความร่วมมือในการทำ 5 ส.
2. มีการจัดทำป้ายบอกรายการในแฟ้ม ทำให้ค้นหาสะดวก
[...]

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »