Posts Tagged ‘กลุ่มพัฒนา’

BAR กลุ่มพัฒนา : วันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) ประจำปี 2556

BAR (Before Action Review) กลุ่มพัฒนา
วันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) ประจำปี 2556
ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2556
BAR

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มพัฒนา

สุรปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มพัฒนาเดือนธันวาคม 2555
พื้นที่ห้องทำงานกลุ่มพัฒนา
ตรวจ 30 ข้อ จากหัวข้อในการตรวจ 30 ข้อ คะแนนเต็ม 120 คะแนน คะแนนที่ได้ 95 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 79.16 ผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์ดี
ข้อดีที่พบ
- ห้องซ่อมหนังสือได้ดำเนินการปรับปรุงป้ายติดหน้าชั้นพักหนังสือที่อยู่ระหว่างรอซ่อมและรอเย็บเล่มเรียบร้อยแล้ว
รายชื่อกรรมการผู้ตรวจ
1. นางสาวกัญญาณัฐ อยู่สุข
2. นางสุรีย์ จงทอง

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มพัฒนา

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส  ภายในกลุ่มพัฒนา
ของเดือน มิถุนายน 2555
พื้นที่ห้องทำงานกลุ่มพัฒนา
ตรวจ 30 ข้อ จากหัวข้อในการตรวจ 30 ข้อ คะแนนเต็ม 120 คะแนน คะแนนที่ได้ 92 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ  76.66   ผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์ดี
ข้อดีที่พบ
ห้องทำงานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ 1

มีการปรับปรุงบอร์ด 5ส ให้เป็นปัจจุบัน
มีการปรับปรุงบอร์ดการมาปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน
มีการปรับปรุงพื้นที่จัดวางให้เป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น

กรรมการผู้ตรวจ ได้แก่ นางสาวสุกันยา  ตวนกู และนายศุภโชค ธรรมกัญยา

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

BAR และ AAR กลุ่มพัฒนา วันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) ประจำปี 2555

กลุ่มพัฒนาจัดทำ BAR และ AAR วันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2555 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมา
BAR-AAR – 2555

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มพัฒนา

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มพัฒนา
เดือนพฤษภาคม 2554
พื้นที่ห้องทำงานกลุ่มพัฒนา
             ตรวจ 30 ข้อ จากหัวข้อในการตรวจ 30 ข้อ คะแนนเต็ม 120 คะแนน คะแนนที่ได้ 98 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ  81.66  ผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์ดี
ข้อดีที่พบ
-  ห้องทำงานฝ่ายพัฒนาฯ 1 ได้เปลี่ยนสันแฟ้มเป็นสีพื้นที่
-  ห้องทำงานฝ่ายพัฒนาฯ 2 มีการสะสางกระดาษที่ใช้แล้ว 2 หน้า
กรรมการตรวจ ได้แก่ นางสาวเบญญาภรณ์ ชุติกาญจน์ และนางสาวสุกันยา ตวนกู

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มพัฒนา

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส  ภายในกลุ่มพัฒนา
     ของเดือน ตุลาคม 2553
 พื้นที่ห้องทำงานกลุ่มพัฒนา
                      ตรวจ 30 ข้อ จากหัวข้อในการตรวจ 30 ข้อ คะแนนเต็ม 120 คะแนน คะแนนที่ได้ 98.5 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ  82.08  ผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์ดี
ข้อดีที่พบ
- ทุกห้องมีการทำ Big Cleaning Day ภายในฝ่าย ทำให้มีความเรียบร้อยขึ้น
กรรมการผู้ตรวจ ได้แก่ นางสุรีย์ จงทอง และนางสาวสุกันยา ตวนกู

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส ภายในกลุ่มพัฒนา

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส ภายในกลุ่มพัฒนา ของเดือน กรกฎาคม 2553
พื้นที่ห้องทำงานกลุ่มพัฒนา
ตรวจ 30 ข้อ จากหัวข้อในการตรวจ 30 ข้อ คะแนนเต็ม 120 คะแนน คะแนนที่ได้ 97.00 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80.83 ผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์ดี
ข้อดีที่พบ
1. บุคลากรในกลุ่มให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
2.ได้รับคำชมจากหน่วยงานอื่นที่เข้ามาเยี่ยมชม โดยเฉพาะเรื่องบอร์ดการมาปฎิบัติงานในกลุ่ม
ชื่อผู้ตรวจ   นางนงลักษณ์  ศรีสุวรรณ
นายมังกร  จำปาทิว

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส ภายในกลุ่มพัฒนา

 
สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส  ภายในกลุ่มพัฒนา
                                                 ของเดือน มิถุนายน 2553
พื้นที่ห้องทำงานกลุ่มพัฒนา 
                ตรวจ 30 ข้อ จากหัวข้อในการตรวจ 30 ข้อ คะแนนเต็ม 120 คะแนน คะแนนที่ได้
95.50 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  79.58  ผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์ดี
ข้อดีที่พบ
      1. มีการปรับปรุงบอร์ดการมาปฏิบัติราชการให้เป็นปัจจุบันและสวยงามมากขึ้น
      2. ปรับปรุงบอร์ดภาพกิจกรรม 5ส สวยงามมากขึ้น
      3. พื้นที่ทางเดินในภาพรวมของกลุ่มพัฒนาเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดดี
      4. มีการเก็บสายไฟเป็นระเบียบเรียบร้อยดี
      5. บุคลากรในกลุ่มให้ความสำคัญในการตรวจสอบภายในพื้นที่กลุ่มพัฒนาเป็นอย่างดี
                                                                        กรรมการผู้ตรวจ  
                                                                          1. นางจิราภรณ์  ชื่นปรีชา
                                                                          2. นางสาวเบญญาภรณ์  ชุติกาญจน์

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ภายในกลุ่มพัฒนา

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส  ภายในกลุ่มพัฒนา
ของเดือน เมษายน 2553
กรรมการตรวจ ได้แก่ นางสุรีย์ จงทอง และนายเสกสรรค์ แฟงเลียง
พื้นที่ห้องทำงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ 1
ตรวจ 30 ข้อ จากหัวข้อในการตรวจ 30 ข้อ คะแนนเต็ม 120 คะแนน คะแนนที่ได้ 95.5 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ  79.5  ผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์ดี
พื้นที่ห้องทำงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ 2
ตรวจ 23 ข้อ จากหัวข้อในการตรวจ 30 ข้อ คะแนนเต็ม 92 คะแนน คะแนนที่ได้ 71.5 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ  77.7  ผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์ดี
พื้นที่ห้องทำงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ 3
ตรวจ 26 ข้อ จากหัวข้อในการตรวจ 30 ข้อ  คะแนนเต็ม 104 คะแนน  คะแนนที่ได้ 81.5 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ  78.3  ผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์ดี
พื้นที่ห้องทำงานซ่อมหนังสือ
ตรวจ 24 ข้อ จากหัวข้อในการตรวจ 30 ข้อ [...]

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มพัฒนา

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส  กลุ่มพัฒนา  ประจำเดือน พฤษภาคม 2553

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »