Posts Tagged ‘กลุ่มแคแสด’

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มแคแสด

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ประจำเดือน พฤษภาคม 2557
คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 95  คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 79.2
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดี
ข้อเสนอแนะ
ชั้น 1
ฝ้าบริเวณห้องอ่าน 1 โซนร้านกาแฟ และบริเวณชั้นลอย ชำรุด
ชั้น 3
หนังสือที่วางอยู่หลังห้องอ้างอิงควรมีป้ายกำกับ

ข้อดีที่พบ
1. มีการปรับปรุงพื้นที่โดยการคิดป้ายในทุกพื้นที่
2. บุคลากรพร้อมใจกันทำ 5 ส ให้ความร่วมมือในการปรับปรุง แก้ไขพื้นที่ตามข้อเสนอแนะ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจ 5ส กลุ่มแคแสด

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส
กลุ่มแคแสด
เดือน  สิงหาคม  2556
ผลการตรวจประจำเดือนสิงหาคม 2556  คะแนนเต็ม 120 คะแนน ผลการตรวจได้ 86 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 71.6  ระดับการประเมินได้ พอใช้
ข้อเสนอแนะ
ชั้น 1

ตู้จุลสารที่ว่างอยู่ควรติดป้าย “ว่าง” หรือ “ระหว่างดำเนิน”
ควรทำที่วางอุปกรณ์ส่วนกลางในห้องวารสาร
แจ้งแม่บ้านปัดฝุ่นหลังชั้นวารสาร
ควรเคลียตู้ล็อคเกอร์ให้พร้อมใช้
ม่านชั้นลอยมีฝุ่นและคราบสกปรก
ตู้สองบานในห้องหลังเคาน์เตอร์ควรจัดให้เป็นระเบียบ

ชั้น 2

ห้องอินเทอร์เน็ต 3 ปลั๊กไฟชำรุด มีครบฝุ่น
ห้อง 206 มีกลิ่น

ชั้น 3
ห้องวิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์

แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นให้พร้อมใช้งาน

ห้องหนังสือทั่วไป

แจ้งซ่อมฝ้า
ตู้โชว์หนังสือใหม่ชำรุดควรแจ้งซ่อม
ส่งคืนอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานไม่ได้แล้ว
แจ้งแม่บ้านทำความสะอาดระเบียง
ชั้นหนังสือชำรุดทำให้ต้องวางหนังสือบนพื้นควรหาวิธีแก้ไข

ผู้ตรวจ
1. นางศรีไพร เกษดี
2. นางสายใจ วัลลิภากร
3. นายสำราญ อ่อนชุ่ม
4. นางสาวดาราวรรณ พูลเพิ่ม
5. นางสาวนิภารัตน์ ศรีสุชาติ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มแคแสด

งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุดกลาง
ประจำเดือนกรกฏคม 2556
ผลการตรวจประจำเดือนกรกฏคม 2556
คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้  90  คะแนน  คิดเป็นร้อยละได้  75   ระดับเกณฑ์
การประเมินได้ ดี

ข้อเสนอแนะ
Suggestion

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มแคแสด งานบริการสารนิเทศ

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มแคแสด งานบริการสารนิเทศ  ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
วันที่ตรวจ            วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556
คะแนนที่ได้          90 คะแนน     คิดเป็นร้อยละ 75 คะแนน
เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับ   ดี
รายละเอียดตามไฟล์แนบKaesad..26Feb.2013

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

กำหนดตรวจ 5ส กลุ่มแคแสด

ขอประชาสัมพันธ์กำหนดตรวจ 5 ส กลุ่มแคแสด ของเดือน ก.ย.55
โดยกลุ่มที่ 1 ในวันพุธที่ 3 ตุลาคม 55 ตั้งแต่เวลา 9.30 น.นะคะ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มแคแสด

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มแคแสด
เดือนพฤษภาคม 2555
คะแนนเต็ม 120 ได้ 91 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75.83
เกณฑ์การประเมินในระดับ ดี

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มแคแสด

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มแคแสด
งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุดกลาง
ประจำเดือนมกราคม 2554 (ขออภัยลงข้อมูลล่าช้า ติดภาะกิจขนย้ายหนังสือค่ะ)

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มสถาปัตย์
เดือนพฤษภาคม 2553
คะแนนเต็ม 120 คะแนน ผลการตรวจได้ 92 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 76.66
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับดี
ข้อดีที่พบ
- ได้มีการจัดทำและเปลี่ยนป้ายบอกต่างๆมีความชัดเจนยิ่งขึ้นโดยส่วนใหญ่แล้วก็มีการทำความสะอาดและปรับปรุงอยู่เสมอ
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
- ในด้านของห้องอเนกประสงค์ก็จะปรับปรุงในเรื่องของฝุ่นที่มีอยู่เพราะมีการเจาะหนังสือเพื่อซ่อมแซม ก็จะทำการดูแลให้มากยิ่งขึ้น
ผู้ตรวจ นายอนุชา เกิดวิบูลย์

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มสถาปัตย์
ประจำเดือน เมษายน 2553
คะแนนเต็ม 120 คะแนน ผลการตรวจได้ 84 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 70
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับพอใช้
ข้อดีที่พบ
มีการซ่อมแซมป้ายต่างๆ ที่ชำรุดเสียหาย
มีการพัฒนางาน พัฒนาพื้นที่ 5ส ที่ดีขึ้น
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
อุปกรณ์สำนักงานไม่เป็นไปตามมาตรฐาน โดยเฉพาะอุปกรณ์สำนักงานที่เป็นส่วนรวมในห้องอเนกประสงค์
สายไฟยังไม่มีการจัดเก็บให้เป็นระเบียบตรงบริเวณเคาน์เตอร์,กล้องวงจรปิด,Ncafe, สืบค้น
ยังมีสิ่งของวางปะปนอยู่บนหลังตู้ตามบริเวณต่างๆ ควรมีการจัดเก็บให้เป็นระเบียบ
ห้องอเนกประสงค์มีสิ่งของวางปะปนกันอยู่เป็นจำนวนมาก ควรมีการจัดเก็บพื้นที่ให้เรียบร้อย ถ้าจะนำสิ่งของมาวางควรมีป้ายบอกรายละเอียด และป้ายต่างๆ ที่ชำรุดควรแก้ไขด้วย
บันได และอุปกรณ์ทำความสะอาดของแม่บ้านควรมีการจัดเก็บไว้ในที่เดียว เฉพาะบริเวณที่จัดเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดแม่บ้านในห้องอเนกประสงค์เท่านั้น
ผู้ตรวจ นางสาวเบญจวรรณ มะปราง

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

AAR : กลุ่มแคแสด งานบริการสารนิเทศ

กิจกรรมวันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day)
ประจำปี  พ.ศ. 2553   ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2553
1.  เป้าหมายในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ คือ
1.1  สะสางเอกสารเพื่อรอจำหน่าย  75.5  กิโลกรัม  และแฟ้มเอกสารเพื่อทำลายจำนวน   66  แฟ้ม
1.2  จัดแยกหนังสือจากคณะเทคโนโลยีเกษตรเดิมให้ตรงตามหมวดหมู่ได้หมด   ได้แก่ หมวด H,Q,S,T
1.3 จัดเก็บสายไฟให้เรียบร้อยได้จำนวน 6 จุด  ได้แก่  ห้องหนังสืออ้างอิง, ห้องปริญญานิพนธ์, ห้องโสตทัสนวัสดุ, เคาน์เตอร์บริการ, โซนบริการอินเทอร์เน็ตชั้น 1 และโซนบริการ WebPAC  ชั้น 1
1.4 ทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน  173  เครื่อง
1.5 จัดเก็บวิทยานิพนธ์ที่มาจากห้องสมุดคณะเทคโนโลยีเกษตรให้ตรงตามหมวดหมู่
2.  สิ่งที่ได้เกินเป้าหมายที่กำหนดไว้
2.1  ได้รับความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสะสางเอกสารเอกสารได้อย่างถูกต้องมากขึ้น
2.2  ได้เพิ่มจุดพันสายไฟจากเป้าหมาย 5 จุด  เป็น 6 จุด คือบริเวณห้องโสตทัศนวัสดุ
3.  สิ่งที่ได้น้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้
3.1  การคัดแยกหนังสือจากคณะเกษตรเดิมให้ตรงตามหมวดหมู่ไม่บรรลุตามเป้าหมายในเวลาที่กำหนดไว้ 3 วัน  เนื่องจากมีจำนวนหนังสือมากและผู้ปฏิบัติงานบางส่วนได้แบ่งออกไปช่วยงานอื่น ๆ [...]

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »