Posts Tagged ‘กลุ่มแคแสด’

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มแคแสด ประจำเดือนเมษายน 2553

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ของกลุ่มแคแสด ประจำเดือนเมษายน 2553
รวมคะแนนได้         107
คิดเป็นร้อยละ         89
เกณฑ์การประเมิน ดี
ข้อเสนอแนะ
1. โต๊ะทำงานบางโต๊ะยังมีสิ่งของที่ไม่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานวางอยู่
2. ใต้โต๊ะผู้ปฏิบัติงานบางจุดยังมีรองเท้าเกินจำนวนที่กำหนด
3. ตามโต๊ะผู้ปฏิบัติงานและโต๊ะให้บริการยังมีฝุ่น ควรมีการดูแลทำความสะอาดฝุ่นและคราบสกปรกตามจุดต่างๆ ให้เรียบร้อยอยุ่เสมอ เนื่องจากช่วงนี้อยู่ในระหว่างการปรับปรุงห้องน้ำ จึงทำให้มีผุ่นฟุ้งกระจายทั่วทุกพื้นที่
4. ควรปรับปรุงผังสมาชิกบนบอร์ด 5ส ของกลุ่มแคแสดให้เป็นปัจจุบัน
5. ควรปรับปรุงบัญชีคุมแฟ้มเอกสารเก็บและติดบัญชี
ข้อดีที่พบ
1. มีการจัดเก็บสายอุปกรณ์ต่างๆ เป็นระเบียบเรียบร้อยดี
2. โดยภาพรวมพื้นที่ในการทำ 5ส มีการร่วมมือในการทำ 5ส เป็นอย่างดี

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ผลการดำเนินงานกิจกรรม ๕ส กลุ่มแคแสด

ในรอบปีที่ผ่านมา
๑. มีการจัดประชุม ๓ ครั้ง
๒. จัดทำบอร์ด ๕ ส ติดตั้งบริเวณชั้น ๒
๓. ปรับปรุงป้ายต่างๆให้เป็นปัจจุบัน
๔. สะสางห้องเก็บโสตทัศนูปกรณ์
๕. นำครุภัณฑ์ที่เหลือมาประยุกต์ใช้งาน คือ ตู้รับฝากของมาจัดเรียง CD ที่มากับหนังสือ ทำให้สะดวกในการจัดเรียง และให้บริการ
๖. จัดทำแบบตรวจ และแต่งตั้งกรรมการตรวจกิจกรรม ๕ ส ของกลุ่ม
๗. จัดทำเสื้อกิจกรรม ๕ ส ของกลุ่ม

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

Before Action Review : BAR กลุ่มแคแสด

Before Action Review : BAR กลุ่มแคแสด
กิจกรรมวัน Big Cleaning Day ประจำปี 2553
ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2553
จากการตรวจ กิจกรรม 5 ส   3 ครั้ง ที่ผ่านมาสามารถสรุปประเด็นที่จะทำ  BAR ได้ดังนี้

กิจกรรม 
พื้นที่ดำเนินงาน 
วิธีดำเนินงาน 
วันที่ดำเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ 

สะสางเอกสาร
ชั้น 1 – 3  ห้องปฏิบัติงานงานบริการ(ห้องหลังเคาน์เตอร์)/ ห้องปฏิบัติงานวารสาร/ ห้องปฏิบัติงานโสตฯ/ ห้องหอจดหมายเหตุ/ ห้องหนังสือทั่วไป/ ห้องอ้างอิง
ดำเนินการตามหลักการทำลายเอกสาร/ แบบบันทึกรายการแฟ้ม
26 – 27 เม.ย. 53
เกษรา,  ศรีไพร,  ศรีเพ็ญ,  พรวริน,  ยุพิน,  เสริมศรี,  นิภารัตน์,   ปราณี

แยกหนังสือทั่วไปภาษาต่างประเทศ(ที่รอขึ้นชั้น)
ชั้น 3 – ห้องหนังสือทั่วไป
แยกตามหมวดย่อย/ จัดเรียงตามเลขเรียกหนังสือ
26 – 27 เม.ย. 53
ชุติมา,  พรนภา,  วลีพร,  พิจิตรา,  สมพงษ์,  [...]

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มแคแสด

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส
กลุ่มแคแสด
งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุดกลาง
ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2553
ผลการตรวจประจำเดือนมีนาคม 2553
คะแนนเต็ม 120 คะแนน ผลการตรวจได้ 87 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 72.5 ระดับเกณฑ์การประเมินได้ พอใช้
ข้อเสนอแนะ
ชั้น 1
บริเวณเคาน์เตอร์
- ยังมีสิ่งของเกินมาตราฐาน (ของใช้ส่วนตัว เช่น แก้วน้ำ ขวดน้ำ กระจก ฯลฯ)
- เอกสารที่ไม่ได้ใช้งาน ควรสะสางหรือจัดเก็บใส่แฟ้มให้เรียบร้อย หากเป็นเอกสารระหว่างดำเนินการควรจัดเก็บใส่ตะแกรงเอกสารรอดำเนินการ ให้เรียบร้อย
- มุมพักผ่อนภายในห้องหลังเคาน์เตอร์ ควรจัดเก็บของใช้ส่วนตัว เช่นแก้วน้ำ กระติกน้ำ จาน หลังจากรับประทานอาหารหรือพักผ่อนเรียบร้อยแล้ว ควรจัดเก็บให้เรียบร้อย ในห้องมีกลิ่นอับชื้น ควรปรับปรุง
ห้องโสตฯ
- ห้องโสตฯ ควรจัดเก็บสิ่งของใต้เคาน์เตอร์ให้เรียบร้อย
- เอกสารที่ไม่ได้ใช้งาน ควรสะสางหรือจัดเก็บใส่แฟ้มให้เรียบร้อย หากเป็นเอกสารระหว่างดำเนินการควรจัดเก็บใส่ตะแกรงเอกสารรอดำเนินการ ให้เรียบร้อย
- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ม้วนวิดีโอ ที่ไม่ได้ให้บริการ ควรจัดเก็บให้เรียบร้อย หรือควรมีป้ายบอกหากอยู่ระหว่างดำเนินการ
ชั้น 2
- ป้ายผังไฟ ยังเป็น ชื่อห้องเดิมอยู่ ควรปรับปรุงแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน
- ห้อง 207 ประตูระเบียง [...]

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ภายในกลุ่มไอที

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส
ภายในกลุ่มไอที 15 กุมภาพันธ์ 2553
คะแนนเต็ม 120 คะแนน ได้ 79 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 65.83 อยู่ในเกณฑ์ดี
ข้อเสนอแนะ
1.ควรทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์และคืบอร์ด
เพราะมีคราบฝุ่น
2.แก้วน้ำขวดน้ำเมื่อดื่มแล้วควรจัดเก็บให้เรียบร้อย
3.ตู้ใส่อุปกรณ์ส่วนกลาง ควรปรับปรุงให้อยู่สภาพที่พร้อมใช้งาน
4.อุปกรณ์ซ่อมบำรุงควรเก็บให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันการสูญหาย
ข้อดีที่พบ
1.มีการประชุมและบันทึกการประชุ่มเป็นประจำทุกเดือน
เพื่อประเมินผลการปฎิบัติและสามารถวิเคราะห์
วางแผนการดำเนินงานต่อไปได้
2.มีการตรวจสอบภายในพื้นที่เพื่อให้บุคลากรในกลุ่มปรับปรุงให้มี
สภาพที่ดีขึ้น
3.การจัดพื้นที่ห้องทำงานมีการจัดพื้นที่ห้องทำงานทำให้มีทางเดินมากขึ้น
4.มีบอร์ดติดประกาศ ข่าวสาร งานไอที เป็นประจำทุกเดือน

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

กิจกรรม 5ส กลุ่มแคแสด

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส
กลุ่มแคแสด
งานบริการสารนิเทศ   สำนักหอสมุดกลาง
ประจำเดือนมกราคม  พ.ศ.2553

ผลการตรวจประจำเดือนมกราคม  2553
คะแนนเต็ม 120  คะแนน  ผลการตรวจได้  78  คะแนน  คิดเป็นร้อยละได้  65  ระดับเกณฑ์การประเมินได้ พอใช้
ข้อเสนอแนะ
บริเวณชั้น1
1. ควรมีผู้รับผิดชอบในพื้นที่การให้บริการ  เพื่อความสะดวกในการพัฒนา
กิจกรรม 5ส
2. ควรมัดหรือจัดเก็บสายไฟให้เรียบร้อยในส่วนบริการอินเทอร์เน็ตและ
เคาน์เตอร์บริการ
3. แจ้งแม่บ้านดูแลเรื่องฝุ่นบริเวณหลังมู่ลี่และบริเวณตู้ยืมคืนอัตโนมัติ
4. พื้นมีคราบสกปรก
5. สิ่งพิมพ์รัฐบาลไม่มีที่คั่นหนังสือ  ทำให้หนังสือที่อยู่บนชั้นล้มได้ง่าย
6. ควรมีจุดจอดรถเข็นพร้อมทั้งมีป้ายกำกับ
7. ควรจัดสิ่งของที่อยู่ในตู้บริเวณห้องหลังเคาน์เตอร์ให้เป็นระเบียบ
8. ควรดูแลห้องรับฝากของให้เป็นระเบียบ  พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
9. จักรยานไม่ควรนำมาจอดบริเวณใต้บันใด

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »