Posts Tagged ‘กลุ่มโยทะกา’

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา ครั้งที่ 10/2559
ตรวจเมื่อ 20 ตุลาคม 2559
กรรมการผู้ตรวจคือ คุณสุจินต์ พุ่มพวง และ คุณยุพิน ยังวิเศษ
ผลการตรวจได้ 90 คะแนน จากคะแนน 120 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 75 อยู่ในเกณฑ์การประเมิน = ดี
ข้อดีและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
ข้อดี -สมาชิกกลุ่มให้ความร่วมมือทำกิจกรรม 5ส เป็นอย่างดี
ข้อเสนอแนะ
1. ลิ้นชักโต๊ะเอนกประสงค์มีของเกิน (เชื่อกฟาง) ควรมีป้ายบอก
2. เชือกฟางควรเก็บไว้ในที่เหมาะสม
3. มู่ลี่หลังห้องมีฝุ่น ควรแจ้งแม่บ้านทำความสะอาด

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา ครั้งที่ 9/2559
ตรวจเมื่อ 22 กันยายน พ.ศ. 2559
กรรมการผู้ตรวจคือ คุณสุวรรณ พรมุลา และคุณสายเสน่ห์ เณรพงษ์
ผลการตรวจได้ 90 คะแนน จากคะแนน 120 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 75 อยู่ในเกณฑ์การประเมิน = ดี
ข้อดีและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
ข้อดี -สมาชิกกลุ่มให้ความร่วมมือทำกิจกรรม 5ส เป็นอย่างดี
ข้อเสนอแนะ
1. ตู้ CC1 ชั้น 15 ซองขนาด A4 ขยายข้าง หมด ควรนำมาใส่
2. ตู้ CC2 ชั้น 2 แบบฟอร์มการตรวจความถูกต้อง หมด ควรนำมาใส่
3. ชั้นหนังสือ ปพ./วพ. ควรขยับให้ชิดกัน เพื่อความเป็นระเบียบ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา ครั้งที่ 8/2559

ตรวจเมื่อ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559
กรรมการผู้ตรวจคือ คุณสายสุณี โพธิ์กระเจน และคุณยุภาพร เศษจันทร์
ผลการตรวจได้  93 คะแนะน จากคะแนน 120 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 77.5 อยู่ในเกณฑ์การประเมิน =ดี
ข้อดีและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
ข้อดี
1. สมาชิกกลุ่มให้ความร่วมมือทำกิจกรรม 5ส เป็นอย่างดี
2. มีการรักษาสภาพการทำ 5ส ได้เป็นอย่างดี
ข้อเสนอแนะ
1. แกนสตก็อตเทปควรเก็บไว้ต่อไปหรือไม่
2. อุปกรณ์ในการลงทะเบียนควรเก็บให้ถูกที่
3. กล่องลังในห้องพักหนังสือควรเก็บเพื่อรอจำหน่าย
4. เครื่องสำรองไฟฟ้าและเครื่องคอมพิวเตอร์ของ สมพร มั่งนาค ไม่มีหมายเลขประจำเครื่อง
เรื่องที่ร่วมกันพิจารณาในที่ประชุม
- แกนสก็อตเทปควรเก็บต่อหรือไม่ ผลสรุป คือ ไม่ต้องเก็บ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา ครั้งที่ 7/2559

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา ครั้งที่ 6/2559
ตรวจเมื่อ 23 มิถุนายน 2559
กรรมการผู้ตรวจคือ คุณวาสน์ ไชยณรงค์
ผลการตรวจได้ 89 คะแนน จากคะแนน 120 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 74.17 อยู่ในเกณฑ์การประเมิน  พอใช้
ข้อดีและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
ข้อดี
1. บุคลากรให้ความร่วมมือทำกิจกรรม 5ส ด้วยดีเสมอมา
2. ได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ การตรวจกิจกรรม 5ส ครั้งที่ 5 (การทำความสะอาดบริเวณรถเข็น และทำป้าย  Store room) เรียบร้อยแล้ว
ข้อเสนอแนะ
1. ตู้ CC-1, 2 ไม่มีซองจดหมายสีขาว และสีน้ำตาล ขนาด A4 และมีฝุ่น
2. ในลิ้นชักอุปกรณ์สำนักงาน มีเอกสารไม่เกี่ยวข้อง, ดินสอ, ปากกา, อื่น ๆ วางไม่ถูกช่อง
3. ควรเก็บรองเท้าไว้ในกล่องรองเท้า

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา ครั้งที่ 5/2559
ตรวจเมื่อ 19 พฤษภาคม 2559
กรรมการผู้ตรวจคือ คุณนิศาภัทร์ ยิ่งเฮงพูลศิริ และคุณนพกาญจน์ ดีถนอม ชุมเปีย
ผลการตรวจได้ 93 คะแนน จากคะแนน 120 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 77.5 อยู่ในเกณฑ์การประเมิน ดี
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
ข้อดี – สมาชิกทุกคนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม 5ส
ข้อเสนอแนะ
1. ควรแจ้งแม่บ้านทำความสะอาดพื้นห้อง บริเวณรถเข็น และมู่ลี่
2. ไม่มีป้ายหนังสือ Store room

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา ครั้งที่ 4/2559
ตรวจเมื่อ 21 เมษายน 2559
กรรมการผู้ตรวจคือ คุณสุดจินต์ พุ่มพวง และคุณยุพิน ยังวิเศษ
ผลการตรวจได้ 94 คะแนน จากคะแนน 120 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 78.3 อยู่ในเกณฑ์ประเมิน ดี
ข้อดีและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
ข้อดี – มีความพยายามและร่วมมือปรับปรุงพื้นที่ให้มีสภาพที่ดีขึ้น เช่น เรื่องความสะอาด
ข้อเสนอแนะ -  แผ่นข้อมูล, แผ่นโปรแกรม ที่จัดเก็บในตู้ CB-2 ชั้น 2 ปัจจุบันไม่มีการใช้งานแล้ว ควรหาวิธีสะสาง (ปัจจุบันยังไม่ได้รับการแก้ไข รอปรึกษาหัวหน้างานเทคนิค)

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา ครั้งที่ 3/2559
ตรวจเมื่อ 24 มีนาคม 2559
กรรมการผู้ตรวจคือ คุณสุวรรณ พรมุลา และคุณสายเสน่ห์ เณรพงษ์
ผลการตรวจได้ 91 คะแนน จากคะแนน 120 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 76 อยู่ในเกณฑ์ประเมิน ดี
ข้อดีและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
ข้อดี – มีความพยายามและร่วมมือปรับปรุงพื้นที่ให้มีสภาพที่ดีขึ้น เช่น รองเท้าสำรองมีได้ไม่เกินคนละ 1 คู่, อุปกรณ์ในลิ้นชักและการจัดหนังสือในห้องพักหนังสืออยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง มีป้ายระบุชัดเจนและถูกต้อง
ข้อเสนอแนะ
1. แผ่นข้อมูล, แผ่นโปรแกรม ที่จัดเก็บในตู้ CB-2 ชั้น 2 ปัจจุบันไม่มีการใช้งานแล้ว ควรหาวิธีสะสาง
2. บอร์ดกิจกรรม 5ส : ส่วนแผนดำเนินงาน ในส่วนที่ระบุ “ผู้ทำ”ในแต่ละงานที่รับผิดชอบยังมีชื่อสมาชิกเดิมอยู่ ควรแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา ครั้งที่ 1/2559
ตรวจเมื่อ 28 มกราคม 2559
กรรมการผู้ตรวจคือ คุณจำนงค์ ศรีษะเกษ
ผลการตรวจได้ 90 คะแนน จากคะแนน 120 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 75 อยู่ในเกณฑ์ประเมิน ดี
ข้อดีและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
ข้อดี – บุคลากรให้ความร่วมมือทำ 5ส เป็นอย่างดี
ข้อเสนอแนะ
1. มีฝุ่นที่พื้นห้อง
2. ฝ้าเพดานชำรุด ยังไม่ได้รับการแก้ไข

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา ครั้งที่ 12/2558
ตรวจเมื่อ 28 ธันวาคม 2558
กรรมการผู้ตรวจคือ คุณวาสน์ ไชยณรงค์
ผลการตรวจได้ 87 คะแนน จากคะแนน 120 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 72.5 อยู่ในเกณฑ์การประเมิน พอใช้
ข้อดีและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
ข้อดี
1. บุคลากรให้ความร่วมมือในการทำ 5ส ด้วยดีเสมอมา
2. คุณยุภาพร เศษจันทร์ ให้ความอนุเคราะห์กวาดพื้นห้องทำเได้สะอาดเรียบร้อยมาก
ข้อเสนอแนะ
1. มีฝุ่นที่มู่ลี่หน้าห้องและหลังห้อง
2. ฝ้าเพดานพัง ยังไม่ได้รับการแก้ไข
3. ตู้ CB-4 ชั้นที่ 1 อุปกรณ์สำนักงาน ช่องน้ำยาลบผิดและช่องลวดเสียบกระดาษไม่มีอุปกรณ์อยู่ในชั้น
4.โต๊ะประชุมไม่มีป้ายชื่อผู้รับผิดชอบ
5. ชั้นวาง ปพ., วพ. ยังไม่มีป้ายบอก (กำลังทำการแก้ไข)

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »