Posts Tagged ‘กลุ่มโยทะกา’

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา ครั้งที่ 10/2558
ตรวจเมื่อ 22 ตุลาคม 2558
กรรมการผู้ตรวจคือ คุณยุพิน ยังวิเศษ และคุณสุจินต์ พุ่มพวง
ผลการตรวจได้ 93 คะแนน จากคะแนน 120 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 77.5 อยู่ในเกณฑ์การประเมิน ดี
ข้อดีและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
ข้อดี
1. ได้แยกงานวิจัยเป็นคณะเพื่อความสะดวกในหารค้นหา
2. จัดทำป้ายงานวิจัยตามคณะอย่างสวยงามและสร้างสรรค์
3. ได้ทำการส่งคอมแพกต์ดิสก์ของ วพ., ปพ. ไปยังงานเทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว ทำให้ห้องพักหนังสือมีพื้นที่ว่างและพร้อมใช้งาน
ข้อเสนอแนะ
1. หนังสือ Store room ในห้องพักหนังสือควรจัดหาที่วางใหม่
2. ลิ้นชักโต๊ะทำงานบางโต๊ะ วางของไม่ตรงช่องที่วาง
3. พลาสติกเหลือน้อย ควรดำเนินการเพิ่ม
4. ฝ้าเพดานพัง ยังไม่ได้ซ่อม (รอแจ้งซ่อม)
5. ที่คั่นหนังสือ (เอกสารแจกฟรี) ควรจัดทำใหม่ เพื่อแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนสมาชิกปัจจุบัน ยังไม่ได้รับการแก้ไข

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา ครั้งที่ 9/2558
ตรวจเมื่อ 17 กันยายน 2558
กรรมการผู้ตรวจคือ คุณสุวรรณ พรมุลา และคุณสายเสน่ห์ เณรพงษ์
ผลการตรวจได้ 90.5 คะแนน จากคะแนน 120 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 75.4 อยู่ในเกณฑ์การประเมิน ดี
ข้อดีและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
ข้อดี
1. บุคลากรมีความพยายามปรับปรุงพื้นที่ให้มีสภาพที่ดีขึ้น เช่น การปรับปรุงบอร์ดต่าง ๆ, ป้ายขั้นตอนการใช้คอมพิวเตอร์
2. บุคลากรมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เช่น การเรียงลำดับชื่อบุคลากรที่”บอร์ดการปฏิบัติงาน” คือเรียงตามวาระเกษียณอายุราชการเพื่อง่ายต่อการปรับปรุงบอร์ดครั้งต่อไป
ข้อเสนอแนะ
1. ที่คั่นหนังสือ (เอกสารแจกฟรี) ควรจัดทำใหม่ เพื่อแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนสมาชิกปัจจุบัน
2. มีเก้าอี้อยู่ในห้องพักหนังสือ ควรจัดเก็บในพื้นที่ที่กำหนด
3. โต๊ะเอนกประสงค์มีคัตเตอร์วางอยู่ควรเก็บให้เรียบร้อย
4. รางเก็บสายไฟชำรุด ควรแก้ไขให้เรียบร้อย

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา ครั้งที่ 8/2558
ตรวจเมื่อ 20 สิงหาคม 2558
กรรมการผู้ตรวจคือ คุณยุภาพร เศษจันทร์ และคุณสายสุณี โพธิ์กระเจน
ผลการตรวจได้ 88 คะแนน จากคะแนน 120 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 73.73 อยู่ในเกณฑ์ประเมิน พอใช้
ข้อดีและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
ข้อดี – สมาชิกให้ความร่วมมือในการปรับปรุงพื้นที่ให้ดีขึ้นเสมอ ๆ
ข้อเสนอแนะ
1. บอร์ดตารางปฏิบัติงานและบอร์ดจำนวนทรัพยากรสารนิเทศ กาวเริ่มเสื่อมสภาพ ทำให้กระดาษติดไม่สนิท ควรปรับปรุง
2. ไม่มีป้ายผู้รับผิดชอบที่โต๊ะเอนกประสงค์
3. ข่าว 5ส ไม่เป็นปัจจุบัน

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

Before Action Review : BAR : กลุ่มโยทะกา งานเทคนิค (การวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ)

กิจกรรมวันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day)
ประจำปี พ.ศ. 2558
ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2558

BAR : กลุ่มโยทะกา งานเทคนิค (การวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ)

สะสางเอกสารและสิ่งของต่าง ๆ ที่ห้องปฏิบัติงาน และห้องพักหนังสือ
ปรับปรุง “บอร์ดจำนวนทรัพยากรสารนิเทศ”
ปรับปรุง “บอร์ดตารางปฏิบัติงาน”
ติดหมายเลขและจัดทำขั้นตอนการใช้คอมพิวเตอร์ที่เปลี่ยนใหม่
ทำป้ายผู้รับผิดชอบ
ทำความสะอาดโต๊ะปฏิบัติงาน ตู้/ชั้นเก็บเอกสารและอุปกรณ์ ชั้นหนังสือ รถเข็น เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์สำนักงาน

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา ครั้งที่ 7/2557 เดือนกรกฎาคม 2557

ผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มโยทะกา เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557 โดยมีกรรมการผู้ตรวจ 2 คนคือ นางสุวรรณ พรมุลา และนางสาวสมพร มั่งนาค ได้สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ของกลุ่มโยทะกา ซึ่งพบข้อดีและข้อแนะนำเพื่อการปรับปรุงดังนี้
ผลการตรวจได้ 92 คะแนน จากคะแนน 120 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 76.6 อยู่ในเกณฑ์การประเมิน = ดี
ข้อดีที่พบ
1.  สมาชิกทุกคนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม 5ส
ข้อแนะนำเพื่อการปรับปรุง
1.   ข่าวสาร 5ส ไม่เป็นปัจจุบัน (เดือนพฤษภาคม 2557)
2.   มีกล่องกระดาษหลังตู้ CE-1, CE-2, ตู้ดับเพลิง ในห้องพักหนังสือ
3.   ติดต่องานพัสดุเพื่อนำกล่องหมึกที่หมดแล้วเพื่อจำหน่าย

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา ครั้งที่ 6/2557 เดือนมิถุนายน 2557

ผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มโยทะกา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557 โดยมีกรรมการผู้ตรวจ 3 คนคือ นายจำนงค์ ศรีษะเกษ และนายวิภาส อ่อนน้อม และนางสาวสายเสน่ห์ เณรพงษ์ (ลาป่วย) ได้สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ของกลุ่มโยทะกา ซึ่งพบข้อดีและข้อแนะนำเพื่อการปรับปรุงดังนี้
ผลการตรวจได้ 96 คะแนน จากคะแนน 120 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 78.3 อยู่ในเกณฑ์การประเมิน = ดี
ข้อดีที่พบ
1.  บุคลากรมีความตั้งใจร่วมใจในการปฏิบัติกิจกรรม 5ส
ข้อแนะนำเพื่อการปรับปรุง
1.   งานเทคโนโลยีสารนิเทศ นำคอมพิวเตอร์ของ นางนิศาภัทร์ ยิ่งเฮงพูลศิริ และนางสาวสายเสน่ห์ เณรพงษ์ ไปซ่อมบำรุง

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มโยทะกา ครั้งที่ 5/2557

ตรวจเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2557 โดยมีกรรมการผู้ตรวจคือ คุณกมลรัตน์ ตัณฑ์เกยูร และคุณวาสน์ ไชยณรงค์
ผลการตรวจได้ 93 คะแนน จากคะแนน 120 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 77.5 อยู่ในเกณฑ์การประเมิน = ดี

ได้สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ของกลุ่มโยทะกา ซึ่งพบข้อดีและข้อแนะนำเพื่อการปรับปรุง ดังนี้
ข้อดีที่พบ
1.     มีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากผลการตรวจเดือนเมษายน 2557 เรียบร้อยแล้ว (รถเข็นสำรองอยู่บริเวณหลังห้อง 1 คัน โดยได้ดำเนินการนำไปเก็บเรียบร้อยแล้ว)
2.     บุคลากรทุกคนมีความพยายามและให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม 5ส
ข้อแนะนำเพื่อการปรับปรุง
1.     ควรทำป้ายหนังสือห้องสมุดคณะที่ชั้น CF-12, CF-13, CF-14 (ในห้องพักหนังสือ)
2.     มู่ลี่มีฝุ่น ควรทำความสะอาด

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา ครั้งที่ 4/2557 เดือนเมษายน 2557

ผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มโยทะกา เมื่อวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2557 โดยมีกรรมการผู้ตรวจ 2 คนคือ คุณนิศาภัทร์ ยิ่งเฮงพูลศิริ และคุณนพกาญจน์ ดีถนอม ชุมเปีย ได้สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ของกลุ่มโยทะกา ซึ่งพบข้อดีและข้อแนะนำเพื่อการปรับปรุงดังนี้
ผลการตรวจได้ 91 คะแนน จากคะแนน 120 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 76 อยู่ในเกณฑ์การประเมิน = ดี
ข้อดีที่พบ
1.  มีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากผลการตรวจเดือนมีนาคม 25เรียบร้อยแล้ว (ขั้นตอนการใช้งานเครื่องพิมพ์ และดำเนินการซ่อมรถเข็น หมายเลข 2)
2.  บุคลากรให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม 5ส ได้เป็นอย่างดี และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดทำป้ายต่างๆ ได้อย่างสวยงาม
ข้อแนะนำเพื่อการปรับปรุง
1.   รถเข็นสำรองอยู่บริเวณหน้าห้อง 1 คัน ควรดำเนินการให้เรียบร้อย แล้วนำไปคืนงานบริการสารนิเทศ
2.       พื้นที่โดยรวมเรียบร้อย เนื่องจากได้ทำ Big Cleaning Day เมื่อวันที่ 23-25 เมษายน 2557

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายงานผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา ครั้งที่ 2/2557

คุณยุภาพร และคุณยุพิน แจ้งรายงานสรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งพบข้อดีและข้อแนะนำเพื่อการปรับปรุงดังนี้
ผลการตรวจได้ 90 คะแนน จากคะแนน 120 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75 อยู่ในเกณฑ์การประเมิน = ดี
ข้อดีที่พบ
บุคลากรให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม 5ส เป็นอย่างดี
ข้อแนะนำเพื่อการปรับปรุง
1.   กล่องใส่อุปกรณ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน) สก๊อตเทปที่ติดช่องแบ่งหลุด
2.   ตู้เหล็ก 3 ลิ้นชัก (CA-8) ชั้นที่ 1 ป้ายหน้าตู้หลุด
3.   รถเข็นหมายเลข 2 น๊อตเกลียวหลุดหาย
4.   แฟ้มแขวนในตู้ CB-2 มีจำนวนมาก เสนอนำมาใช้จัดเก็บสถิติงานแทนแฟ้มเก่า

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา ครั้งที่ 1/2557 เดือนมกราคม 2557

ผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มโยทะกา เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2557 โดยมีกรรมการผู้ตรวจ 2 คนคือ คุณสุวรรณ พรมุลา และคุณสมพร มั่งนาค ได้สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ของกลุ่มโยทะกา ซึ่งพบข้อดีและข้อแนะนำเพื่อการปรับปรุงดังนี้
ผลการตรวจได้ 89.5 คะแนน จากคะแนน 120 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75 อยู่ในเกณฑ์การประเมิน = ดี
ข้อดีที่พบ
บุคลากรให้ความร่วมมือ เป็นอย่างดี
ข้อแนะนำเพื่อการปรับปรุง
                   1.   หนังสือของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมนำมาแก้ไข (ที่วางบริเวณโต๊ะเอนกประสงค์และมุมหน้าห้อง) ควรนำเข้าเก็บในห้องพักหนังสือ (ตู้ CF-9, CF-13 ถึง CF-15 ว่างอยู่)
                   2.   ตู้เหล็ก 2 บาน หมายเลข CE-1 ชั้น 3 มีถุงมือยาง หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ (ไม่ตรงกับดรรชนีหน้าตู้)

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »