Posts Tagged ‘การขนย้าย’

Create List ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ …. ช่วยในการขนย้ายทรัพยากรสารนิเทศได้จริงหรือ!

ตามที่สำนักหอสมุดกลาง … ได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดสร้างอาคารใหม่ เพื่อรองรับทรัพยากรสารนิเทศจำนวนประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ เล่ม และการจัดให้มีบริการที่หลากหลายเพื่อให้ตรงใจและตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ …  โจทย์หลักในการทำงานการขนย้าย? ทำอย่างไรที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว ลดเวลาและีต้องมีประสิทธิภาพด้วย  ….  เพื่อใช้ในการการคำนวณและจัดเก็บจำนวนทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุดที่มีอยู่ในทั้งห้องสมุดอาคารเฉลิมพระเกียรติ และห้องสมุดคณะ กัับพื้นที่ที่ให้บริการทั้งสองอาคารให้พอเหมาะ และสอดคล้องกับหมวดหมู่หนังสือภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ทั้งนี้การจัดวางทรัพยากรสารนิเทศยังต้องคำนึงถึงประเภทผู้ใช้บริการได้แก่  นักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัยในแต่ละคณะด้วย ..  ผลที่ได้คือไม่ต้องไปสำรวจตัวเล่มที่ชั้น ไม่ต้องนับจำนวนหนังสือในแต่ละหมวดให้เสียเวลา …  โดยการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติโปรแกรม Millennium จากคำสั่ง Create List  ในการบริหารจัดการข้อมูลทรัพยากรสารนิเทศที่มีอยู่อย่างมหาศาลได้อย่างง่ายดาย…  ใช้ทำอะไรบ้าง 

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark
อ่านต่อ »