Posts Tagged ‘การบริการที่ดี’

การบริการที่ดี (รวมบริการ สานภารกิจ)

จากการเข้าร่วมงานวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสถาบันฯ K-Sharing Day เมื่อวันที่ 28 พ.ค.55 และได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สายสนับสนุนในหัวข้อ “การบริการที่ดี (รวมบริการ สานภารกิจ) โดยมี รศ.กิติพงษ์ มะโน เป็นคุณอำนวยและคุณกิจ ให้ทุกคนที่เข้าร่วมเล่าประสบการณ์ และคุณอำนวย+คุณกิจ สรุปประเด็นสำคัญจากการแลกเปลี่ยน 3 ข้อ คือ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

การบริการที่ดี

การเข้าร่วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ในองค์กร เรื่อง”การบริการที่ดี”(รวมบริการ สานภารกิจ) เมื่อวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2555 จัดโดยส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล
มีผู้ที่เข้าร่วมโครงการ 2 รายคือ นางศรีเพ็ญ เทนอิสสระ (บรรณารักษ์บริการวารสาร) และนายจตุพร กล่อมไสยาศน์ (นักวิชาการโสตทัศนศึกษา) สรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »