Posts Tagged ‘การประกันคุณภาพ’

ผลการตรวจสอบความถูกต้องในการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ประจำปีการศึกษา2554

คณะผู้ตรวจสอบความถูกต้องในการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ประจำปีการศึกษา 2554ขอแจ้งผลการตรวจสอบความถูกต้องในการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าประจำปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2555  ดังนี้
ref1
ref2
PE-Form

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ผลการตรวจสอบความถูกต้องในการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ประจำปีการศึกษา 2553

คณะผู้ตรวจสอบความถูกต้องในการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ประจำปีการศึกษา 2553 ขอแจ้งผลการตรวจสอบความถูกต้องในการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าประจำปีการศึกษา 2553 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2554 ดังนี้
ref1
ref2

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

OS Matrix งานบริการสารนิเทศ

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 งานบริการสารนิเทศ โดยผู้ประสานงาน พี่ศรีไพร เกษดี ได้นำเสนอและถ่ายทอดแผน-ผล แบบมอบหมายงานลักษณะของตารางแสดงความรับผิดชอบระดับบุคคล (OS Matrix : Owner – Support Matrix) ไปแล้วนั้น คิดว่าคงพอเข้าใจ หรือ อาจจะยังงง ๆ มึน ๆ กับเรื่องใหม่ ก็ลองทำกันดูนะคะ มึนและงงเหมือนกัน ถ้าใครที่รับผิดชอบงานเหมือนกันก็อาจจะคุยกันเพิ่มเติมนะคะ จะได้เข้าใจตรงกัน เช่น งานบริการยืมคืน , งานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า, งานบริการยืมระหว่างห้องสมุด, งานบริการสืบค้นสารนิเทศ, งานบริการทรัพยากรสารนิเทศ และ งานส่งเสริมการใช้ห้องสมุด ที่สำคัญส่งผู้ประสานงานภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553 นะคะ ..ขอฝากงานบริการสารนิเทศอีกเรื่องค่ะ การเก็บข้อมูลการประกันคุณภาพตัวบ่งชี้ 2.2.4 “อัตราการใช้งานที่นั่ง” ครั้งที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ (สัปดาห์ที่ 3) จะมาถึงแล้วใครรับผิดชอบก็เตรียมเอกสารให้พร้อมนะคะ..ขอบอก

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »