Posts Tagged ‘การวัดและเปรียบเทียบสมรรถนะ’

สรุปการวัดเปรียบเทียบสมรรถนะสำหรับห้องสมุดอุดมศึกษาและการนำมาประยุกต์ใช้

ผลสรุปเรื่อง การวัดเปรียบเทียบสมรรถนะสำหรับห้องสมุดอุดมศึกษาและการนำมาประยุกต์ใช้
กลุ่มที่ ๕
วันจันทร์ที่   ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๕

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark
อ่านต่อ »