Posts Tagged ‘การสืบค้นฐานข้อมูล’

ผลงานวิจัยต่างประเทศของสถาบันฯ ที่เผยแพร่ในฐานข้อมูล ISI Web of Science และ Scopus 3 ปีย้อนหลัง

ISI Web of Science และ Scopus เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมที่ได้รับความนิยมในการเป็นแหล่งอ้างข้อมูลผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ จากมหาวิทยาลัยทั่วโลก ซึ่งฐานข้อมูลทั้งสองฐานนี้สำนักหอสมุดกลางได้บอกรับ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ นักวิจัยและอาจารย์เพื่อนำเสนอผลงานและตรวจสอบข้อมูล รวมทั้งการค้นคืนเอกสารวิจัยต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก วันนี้จึงขอแนะนำการตรวจสอบผลงานของนักวิจัย อาจารย์ ในสถาบันฯ  3 ปีย้อนหลัง  เพื่อการเข้าถึงข้อมูลและเป็นการแนะนำผู้ใช้บริการในการสืบค้นข้อมูลของทั้ง 2 ฐานนี้ต่อไป

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ประชาสัมพันธ์ MuseGlobal เพื่อใช้ในการสืบค้นฐานข้อมูลหลายฐานพร้อมกัน

ตามที่ ได้ไปอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย ณ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน เมื่อ 2-4 มี.ค.54 ที่ผ่านมานั้น บัดนี้ ทางบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น ฯ ได้จัดส่ง URL ของ MuseGlobal เพื่อใช้ในการสืบค้นฐานข้อมูลหลายฐานพร้อมกันมาให้แล้ว ซึ่งข้อดีของ MuseGlobal คือช่วยประหยัดเวลาในการสืบค้นข้อมูล คือ สืบค้นจาก MuseGlobal เพียงอย่างเดียวก็จะได้ผลลัพธ์จากฐานข้อมูลหลายๆ ฐานที่มีให้บริการในหอสมุดกลางของเรา จึงขอเชิญชวนผู้ใช้บริการทุกท่านเข้าใช้ MuseGlobal และช่วยประชาสัมพันธ์ต่อ ๆ กันไปด้วย ซึ่งมี URL ดังนี้
http://museapp.libraryforce.com/muse/logon/igpt006/default.html

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »