Posts Tagged ‘กิจกรรม 5ส’

AAR = After Action Review: กลุ่มกาสะลอง งานบริการสารนิเทศ

AAR : กลุ่ม กาสะลอง งานบริการสารนิเทศ
กิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) ประจำปี 2558
ระหว่างวันที่ 25-27 พ.ศ.2558
AAR_58

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

กิจกรรม 5ส การทำ 5ส พร้อมกับการทำงาน

5ส เป็นกิจกรรมปรับปรุงการทำงานของพนักงานด้วยตนเองอย่างหนึ่งได้แก่การดำเนิน การตามหลักการ “สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะและสร้างนิสัย” ในสถานที่ทำงานของตนเองทำให้บริษัทมีพนักงานที่มีระเบียบวินัยจากจิตสำนึก ของเขาเอง ทำให้สถานที่ทำงานสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความสวยงาม มีความปลอดภัย ลดความสูญเปล่าในการทำงาน คุณภาพของงานและคุณภาพสินค้าดีขึ้น
K-Sharing 2

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

BAR : Big Cleaning Day กลุ่มกาสะลอง ปีพ.ศ.2558

Before Action Review : BAR วันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day)
ประจำปีพ.ศ. 2558
วันที่ 25-27 พฤษภาคม พ.ศ.2558  เป้าหมายในการดำเนินกิจกรรมดังนี้คะ BAR_58

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ภายในกลุ่มพัฒนา ของเดือน พฤศจิกายน 2557

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส  ภายในกลุ่มพัฒนา
ของเดือน   พฤศจิกายน  2557
พื้นที่ห้องทำงานกลุ่มพัฒนา
ตรวจ 30 ข้อ จากหัวข้อในการตรวจ 30 ข้อ คะแนนเต็ม 120 คะแนน คะแนนที่ได้  98 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 81.67  ผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์ดี
ข้อดีที่พบ

โต๊ะทำงาน น.ส. กัญญาณัฐ อยู่สุข และน.ส.สุกันยา ตวนกู จัดเก็บโต๊ะทำงานเรียบร้อย

ดูสวยงาม
ลงชื่อกรรมการผู้ตรวจ
นางลำดวน  มีใจดี
นางสุรีย์  จงทอง
21  /  พฤศจิกายน  /  2557

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

BAR และ AAR กลุ่มแคแสด Big Cleaning Day วันที 23-25 เมษายน 2557

BAR (Before Action Review) และ AAR (After Action Review)
กลุ่มแคแสด งานบริการสารนิเทศ
วันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) ประจำปี 2557
ระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2557
รายละเอียดตามไฟล์แนบ
BAR and AAR 2557

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5สของกลุ่มพัฒนาเดือนเมษายน 2557

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส  ภายในกลุ่มพัฒนา
ของเดือนเมษายน 2557
พื้นที่ห้องทำงานกลุ่มพัฒนา
ตรวจ 30 ข้อ จากหัวข้อในการตรวจ 30 ข้อ คะแนนเต็ม 120 คะแนน คะแนนที่ได้ 94  คะแนน
คิดเป็นร้อยละ  78.3  ผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์ดี
ข้อดีที่พบ

มีการจัดวางพื้นที่ให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น
บุคลากรมีความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day เป็นอย่างดี

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

การตรวจพื้นที่ 5ส. อย่างสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพสูงสุด

การตรวจพื้นที่ 5ส. อย่างสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพสูงสุด
เขียนโดย ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์
Email.tpongvarin@yahoo.com ,www.bt-trainig.com ,Tel.089-8118340
วันที่เขียน 4 พฤษภาคม 2555
เกือบทุกครั้งที่มีการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส. ในพื้นที่ มักจะมีเสียงเล็ดลอดมาให้ได้ปวดหัว จากทั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจ และผู้ถูกตรวจ
โดยที่เสียงที่มาจากผู้ตรวจประเมินส่วนใหญ่ เช่น
“คนถูกตรวจไปไหนเนี้ย”
“ทำไมไม่ให้ความร่วมมือกันบ้างเลย!!!”
“ก็ความเป็นจริงแย่ขนาดนี้แล้ว จะมาหวังคะแนนอะไรอีกล่ะ!!!”
“ไม่อยากไปตรวจเลย เพราะมีแต่คนเกลียดขี้หน้า!!!”
“ไปตรวจทีไร ทะเลาะกันเกือบทุกที เบื่อแล้ว อยากเปลี่ยนคนตรวจบ้าง!!!”

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการทำกิจกรรม 5ส วันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) ประจำปีพ.ศ. 2556

สรุปผลการทำกิจกรรม 5ส วัน Big Cleaning Day ประจำปีพ.ศ. 2556
BAR (Before Action Review) และ AARAfter Action Review : AAR
ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2556
กลุ่ม Info Tech   งานบริการสารนิเทศห้องสมุดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
*****************
รายละเอียดดังแนบไฟล์ BAR_AAR (Big Cleaning Day)
 

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา ครั้งที่ 2/2556 เดือนกุมภาพันธ์ 2556
          ผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มโยทะกา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมีกรรมการผู้ตรวจ 2 คน คือ คุณยุพิน ยังวิเศษ และคุณยุภาพร เศษจันทร์ ได้สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ของกลุ่มโยทะกา ซึ่งพบข้อดีและข้อแนะนำเพื่อการปรับปรุงดังนี้
ผลการตรวจได้ 90 คะแนน จากคะแนน 120 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75 อยู่ในเกณฑ์การประเมิน = ดี
ข้อดีที่พบ บุคลากรให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม 5ส เป็นอย่างดี
ข้อแนะนำเพื่อการปรับปรุง

มีรถเข็นชำรุด 1 คัน (หมายเลข 2) รอแจ้งซ่อม
บอร์ดกิจกรรม 5ส ไม่มีข่าวสารข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
พื้นห้องมีฝุ่นมาก สกปรก
สายไฟส่วนกลาง (บริเวณเสาต่ออินเตอร์เน็ต) ไม่เรียบร้อย

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายงานสรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา

รายงานการประชุม
กิจกรรม 5 ส กลุ่มโยทะกา
ครั้งที่ 11/2553
วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
 ณ  ห้องปฏิบัติงาน งานเทคนิค (การวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ)
————————————————–

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »