Posts Tagged ‘กิจกรรม 5 ส’

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา ครั้งที่ 8/2559

ตรวจเมื่อ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559
กรรมการผู้ตรวจคือ คุณสายสุณี โพธิ์กระเจน และคุณยุภาพร เศษจันทร์
ผลการตรวจได้  93 คะแนะน จากคะแนน 120 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 77.5 อยู่ในเกณฑ์การประเมิน =ดี
ข้อดีและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
ข้อดี
1. สมาชิกกลุ่มให้ความร่วมมือทำกิจกรรม 5ส เป็นอย่างดี
2. มีการรักษาสภาพการทำ 5ส ได้เป็นอย่างดี
ข้อเสนอแนะ
1. แกนสตก็อตเทปควรเก็บไว้ต่อไปหรือไม่
2. อุปกรณ์ในการลงทะเบียนควรเก็บให้ถูกที่
3. กล่องลังในห้องพักหนังสือควรเก็บเพื่อรอจำหน่าย
4. เครื่องสำรองไฟฟ้าและเครื่องคอมพิวเตอร์ของ สมพร มั่งนาค ไม่มีหมายเลขประจำเครื่อง
เรื่องที่ร่วมกันพิจารณาในที่ประชุม
- แกนสก็อตเทปควรเก็บต่อหรือไม่ ผลสรุป คือ ไม่ต้องเก็บ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มอินทนิล งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุดกลาง ประจำเดือน สิงหาคม 2558

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มอินทนิล
งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุดกลาง
ประจำเดือน สิงหาคม 2558

ผลการตรวจประจำเดือนสิงหาคม 2558
วันที่ตรวจ วันอังคารที่ 2 กันยายน 2558
คะแนนที่ได้ 90 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 75
เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับ ดี

ข้อเสนอแนะ
โซนเคาน์เตอร์ Information
-          ควรจัดเก็บสายไฟ สายโทรศัพท์ในเคาน์เตอร์ Information
-          จัดทำป้ายระเบียบการใช้ห้องสัมมนากลุ่มย่อย
-          จัดเก็บกระดาษลูกฟูกในห้องล็อคเกอร์
โซนวารสาร
-          เอกสาร/สิ่งของที่อยู่ระหว่างดำเนินการควรมีป้ายบอกว่าอยู่ระหว่างดำเนินการ
-          ชั้นวารสารฉบับล่วงเวลาควรมีป้ายบอก
บอร์ด 5ส
-          จัดทำบอร์ดภาพก่อนทำ หลังทำ กิจกรรม 5ส
ข้อดีที่พบ
-          สมาชิกในกลุ่มร่วมมือร่วมใจกันทำกิจกรรม 5 ส อย่างพร้อมเพรียง

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

Before Action Review : BAR กลุ่มอินทนิล

กิจกรรมวัน Big Cleaning Day  ประจำปี 2558
ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม  2558
Before Action Review : BAR  กลุ่มอินทนิล

1. เป้าหมายในการดำเนินกิจกรรม ได้แก่
1.1  ทำป้ายผู้รับผิดชอบบริเวณโต๊ะทำงาน  ตู้เอกสาร  สันแฟ้มต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานกลุ่ม
1.2  จัดบอร์ด 5 ส ประจำกลุ่ม และให้เป็นไปตามมาตรฐานกลุ่ม
1.3  จัดเก็บสายไฟ  สาย Lan สายโทรศัพท์ และอื่น ๆ บริเวณใต้เคาน์เตอร์วารสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
1.4  คัดแยกเอกสาร และจัดเก็บเอกสารให้เรียบร้อย ตามความเหมาะสมของพื้นที่
2. เป้าหมายรวมที่คิดว่ามีข้อจำกัด
2.1  พื้นที่รับผิดชอบของกลุ่มบางส่วน อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง ยังไม่แล้วเสร็จ
3. แนวทางในการแก้ไขข้อจำกัด
3.1  รอการปรับปรุงพื้นที่ให้แล้วเสร็จ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

BAR และ AAR : Big Cleaning Day กลุ่ม Info Tech ปี พ.ศ.2557

Before Action Review : BAR
วันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) ประจำปีพ.ศ. 2557
วันที่ 23-25 เมษายน พ.ศ.2557

กลุ่ม Info Tech งานบริการสารนิเทศ ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
*************

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มแคแสด

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มแคแสด ประจำเดือน กันยายน 2556
วันที่ตรวจ  4 ตุลาคม 2556
ผลการตรวจ
คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ได้ 93 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 77.50
ผลการประเมินระดับ  ดี
ข้อเสนอแนะ
ชั้นที่ 1
   ห้องอ่านหนังสือ 1 ควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ปิดฝ้าบริเวณแอร์ 1 จุด
   ห้องอ่านหนังสือโซนร้านกาแฟพื้นห้องเป็นรอยคราบจากการลากเก้าอี้
   ห้องรับฝากสิ่งของควรเคลียร์ของในตู้ล็อคเกอร์ให้พร้อมใช้
ชั้นที่ 2
   ห้องหอเทิดพระเกียรติฯ ที่ปรับอุณหภูมิแอร์ชำรุด
   ห้องบริการอินเทอร์เน็ต 3 ปลั๊กไฟสำหรับต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่พื้น บริเวณด้านหลังห้องฝาครอบปลั๊กหายไป
ชั้นที่ 3
ห้องหนังสือทั่วไป
   ฝ้าตรงหน้าประตูเปิดไว้ 1 ช่อง เนื่องจากมีน้ำหยดลงมารอการซ่อมแซม
   อุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานไม่ได้แล้วอยู่ระหว่างดำเนินการส่งคืน
   ระเบียงรอทำความสะอาดช่วงปิดเทอม
ห้องหนังสืออ้างอิง วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์
   คอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นอยู่ระหว่างดำเนินการซ่อม
ข้อดีที่พบ
ทุกพื้นที่พยายามดำเนินปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจกิจกรรม 5ส ทุกๆ ครั้ง
ผู้ตรวจ
นางสาว รัตนา  เลิศสุกสว่าง
นางรุ่งฟ้า อ่อนชุ่ม
นางอรทัย  ศรีทอง
นางพิจิตรา  ครองตน
นางปราณี  อยู่คง
นางสาวอัญชลี  พิจารณา

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่ม แก้วเจ้าจอม

ผลการตรวจกิจกรร 5ส ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ.2556
งานบริการสารนิเทศห้องสมุดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สำนักหอสมุดกลาง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันที่ตรวจ  19  / กันยายน /2556
ผลการตรวจ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจ 5ส กลุ่มแคแสด

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส
กลุ่มแคแสด
เดือน  สิงหาคม  2556
ผลการตรวจประจำเดือนสิงหาคม 2556  คะแนนเต็ม 120 คะแนน ผลการตรวจได้ 86 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 71.6  ระดับการประเมินได้ พอใช้
ข้อเสนอแนะ
ชั้น 1

ตู้จุลสารที่ว่างอยู่ควรติดป้าย “ว่าง” หรือ “ระหว่างดำเนิน”
ควรทำที่วางอุปกรณ์ส่วนกลางในห้องวารสาร
แจ้งแม่บ้านปัดฝุ่นหลังชั้นวารสาร
ควรเคลียตู้ล็อคเกอร์ให้พร้อมใช้
ม่านชั้นลอยมีฝุ่นและคราบสกปรก
ตู้สองบานในห้องหลังเคาน์เตอร์ควรจัดให้เป็นระเบียบ

ชั้น 2

ห้องอินเทอร์เน็ต 3 ปลั๊กไฟชำรุด มีครบฝุ่น
ห้อง 206 มีกลิ่น

ชั้น 3
ห้องวิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์

แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นให้พร้อมใช้งาน

ห้องหนังสือทั่วไป

แจ้งซ่อมฝ้า
ตู้โชว์หนังสือใหม่ชำรุดควรแจ้งซ่อม
ส่งคืนอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานไม่ได้แล้ว
แจ้งแม่บ้านทำความสะอาดระเบียง
ชั้นหนังสือชำรุดทำให้ต้องวางหนังสือบนพื้นควรหาวิธีแก้ไข

ผู้ตรวจ
1. นางศรีไพร เกษดี
2. นางสายใจ วัลลิภากร
3. นายสำราญ อ่อนชุ่ม
4. นางสาวดาราวรรณ พูลเพิ่ม
5. นางสาวนิภารัตน์ ศรีสุชาติ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายงานผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา ครั้งที่ 7/2556

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา
ครั้งที่ 7/2556
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2556
สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา  โดยมีกรรมการผู้ตรวจคือ นางสาวสมพร มั่งนาค และนางสุวรรณ พรมุลา ได้สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ของกลุ่มโยทะกา ผลการตรวจได้ 87.5 คะแนน จากคะแนน 120 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 72.9
เกณฑ์การประเมิน = พอใช้
ซึ่งพบข้อดีและข้อแนะนำเพื่อการปรับปรุงดังนี้
ข้อดีที่พบ
-  บุคลากรให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม 5ส
ข้อแนะนำเพื่อการปรับปรุง
-  ควรจัดทำป้ายติดกล่องใส่พลาสติกหุ้มปกหนังสือ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มแคแสด งานบริการสารนิเทศ

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มแคแสด งานบริการสารนิเทศ  ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
วันที่ตรวจ            วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556
คะแนนที่ได้          90 คะแนน     คิดเป็นร้อยละ 75 คะแนน
เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับ   ดี
รายละเอียดตามไฟล์แนบKaesad..26Feb.2013

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

กำหนดตรวจ 5ส กลุ่มแคแสด

ขอประชาสัมพันธ์กำหนดตรวจ 5 ส กลุ่มแคแสด ของเดือน ก.ย.55
โดยกลุ่มที่ 1 ในวันพุธที่ 3 ตุลาคม 55 ตั้งแต่เวลา 9.30 น.นะคะ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »