Posts Tagged ‘ข้อตกลงราคาหนังสือมาตรฐาน’

รู้จัก “ข้อตกลงราคาหนังสือมาตรฐาน” (Fixed Book Price Agreement)

…ข้อตกลงราคาหนังสือมาตรฐาน เป็นข้อตกลงระหว่างสำนักพิมพ์และร้านหนังสือว่าจะขายหนังสือในราคาไม่ต่ำ กว่าที่กำหนด บางประเทศตรากฎหมายราคาหนังสือมาตรฐานเพื่อห้ามไม่ให้ลดราคาหนังสือ ประเทศแรกที่ใช้มาตรการนี้คือเยอรมนี ซึ่งใช้มาตั้งแต่ ค.ศ. 1888  และตราเป็นกฎหมายในปี 2002 ปัจจุบันประเทศในยุโรปเกือบครึ่งหนึ่งใช้มาตรการนี้ ส่วนประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงของเราที่ใช้มาตรการนี้คือญี่ปุ่นและเกาหลีใต้

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark
อ่านต่อ »