Posts Tagged ‘คณะทำงานฝ่ายวารสารและเอกสาร’

รายงานการประชุมคณะทำงานฯฝ่ายวารสารและเอกสารครั้งที่ 3/57

รายงานการประชุมคณะทำงานฯฝ่ายวารสารและเอกสาร  ครั้งที่ 3/2557  สถานที่  สำนักงานวิทยทรัพยากร  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
JgroupReport 3_2557

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายงานการเข้าร่วมประชุมคณะทำงานฝ่ายวารสารและเอกสาร ครั้งที่ 3/2555

รายงานการเข้าร่วมประชุมคณะทำงานฝ่ายวารสารและเอกสาร ครั้งที่ 3/2555
เมื่อวันศุกร์ที่  14  ธันวาคม  2555 ณ อาคารบรรณสาร สำนักบรรณสารสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ที่ประชุมมีวาระสืบเนื่องที่ร่วมกันพิจารณา ดังนี้
เรื่อง โครงการความร่วมมือในการจัดทำดรรชนีวารสารของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ที่ประชุมได้ตั้งคณะทำงานชุดย่อยเพื่อทดลองแลกเปลี่ยนรายการบรรณานุกรมของดรรชนีวารสาร ซึ่งกำหนดให้ห้องสมุดที่ทดลองแต่ละแห่งใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติไม่เหมือนกัน เพื่อให้เกิดความหลากหลาย และหากพบปัญหา จะได้หาวิธีแก้ไข ก่อนที่จะมีการทำจริงของห้องสมุดที่มีความร่วมมือ โดยยึดหลักเกณฑ์การลงรายการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
เรื่อง การจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง การลงรายการบรรณานุกรมตามมาตรฐานMARC 21 สำหรับบรรณารักษ์กลุ่มงานวารสารของห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฎ
คณะดำเนินงาน มีโครงการจัดฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง การลงรายการบรรณานุกรมตามมาตรฐานMARC 21 สำหรับบรรณารักษ์กลุ่มงานวารสารของห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฎ โดยขอความอนุเคราะห์จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในเรื่องห้องอบรม คู่มือที่ใช้ในการอบรม อาหารว่าง และอาหารกลางวัน ซึ่งโครงการนี้อยู่ระหว่างการติดต่อประสานงานกับทางสกอ. อยู่

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายงานการประชุมคณะทำงานฝ่ายวารสารและเอกสาร

รายงานการประชุมคณะทำงานฝ่ายวารสารและเอกสาร ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ครั้งที่ 2/2555
วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2555
ณ ห้องประชุม 707 ชั้น 7 อาคารเทพรัตนราชสุดา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
——————————————
ช่วงเช้า นางวันทนา กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพากล่าวต้อนรับ จากนั้นคณะทำงานฝ่ายวารสารและเอกสาร ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ศึกษาดูงานสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา (ได้นำเสนอไปแล้ว)

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายงานการประชุมคณะทำงานฝ่ายวารสารและเอกสาร ครั้งที่ 1/2555

รายงานการประชุมคณะทำงานฝ่ายวารสารและเอกสาร ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ครั้งที่ 1/2555
วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายงานการประชุมคณะทำงานฝ่ายวารสารและเอกสารฯ

รายงานการประชุมคณะทำงานฝ่ายวารสารและเอกสาร ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่1/2554 วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554
ณ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
      ตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้เทนเข้าร่วมประชุม คณะทำงานฝ่ายวารสารและเอกสาร ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา สรุปผลการประชุมดังนี้

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »