Posts Tagged ‘คำขวัญ’

สรุปแบบสำรวจความคิดเห็น เรื่อง คำขวัญ 5ส ของสำนักหอสมุดกลาง

สวัสดีค่ะ ชาว blog@CL วันนี้ขอแจ้งสรุปแบบสำรวจความคิดเห็น เรื่อง คำขวัญ 5ส ของสำนักหอสมุดกลาง ที่เคยได้แจกสมาชิกทุกท่านไปแล้วนั้น แม้ว่าจะช้าไปหน่อย แต่ก็สรุปมาแล้วนะคะ
สรุปแบบสำรวจความคิดเห็น
เรื่อง คำขวัญ 5ส ของสำนักหอสมุดกลาง
_________________________________________
จำนวนแบบสำรวจความคิดเห็นทั้งหมด 79 แผ่น
จำนวนแบบสำรวจความคิดเห็นที่ได้รับคืน 77 แผ่น
มีความเห็นว่าควรจะ
 ควรเปลี่ยนคำขวัญกิจกรรม 5ส ของสำนักหอสมุดกลาง จากเดิม “สำนักหอสมุดกลาง
ก้าวไกล ทุกคนร่วมใจทำ 5ส” เป็นคำขวัญที่ชนะเลิศการประกวด
จำนวน 19 คน
 ไม่ควรเปลี่ยนคำขวัญกิจกรรม 5ส ของสำนักหอสมุดกลาง ควรให้อยู่คงเดิม
จำนวน 18 คน
 ไม่ควรเปลี่ยนคำขวัญกิจกรรม 5ส ของสำนักหอสมุดกลาง แต่ควรจัด
ให้มีการประกวดคำขวัญกิจกรรม 5ส เป็นกิจกรรม/โครงการเสริมขึ้นมาเพื่อใช้รณรงค์ในการดำเนินกิจกรรม 5ส ของแต่ละปี
จำนวน 37 คน
- เห็นด้วยในหัวข้อที่ 1, 2 และ 3 จำนวน 1 คน
- เห็นด้วยในหัวข้อที่ 2 และ [...]

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark
อ่านต่อ »