Posts Tagged ‘คู่มือปฏิบัติงาน’

คู่มือปฏิบัติงาน การบันทึกทรัพยากรสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

คู่มือปฏิบัติงานการบันทึกทรัพยากรสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์นี้  เป็นส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3  ซึ่งต่อจากส่วนที่ 1 (เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2555)
eBooks2
eBooks3

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

คู่มือปฏิบัติงาน การบันทึกทรัพยากรสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

คู่มือปฏิบัติงานการบันทึกทรัพยากรสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้  จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานบันทึกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBooks)  ซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนการเตรียมบันทึกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  ขั้นตอนการลงรายการบรรณานุกรมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  และข้อแตกต่างในการบันทึกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์กับหนังสือที่เป็นฉบับพิมพ์  การจัดทำในแต่ละขั้นตอนนอกจากจะเขียนคำอธิบายแล้ว  ยังมีภาพประกอบเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น
เนื่องจากไม่สามารถอัปโหลดข้อมูลทั้งหมดได้ในคราวเดียวกัน จึงต้องทยอยลงเป็นส่วนๆ นะคะ ในครั้งแรกนี้จะเป็นส่วนที่ 1 ค่ะ
eBooks1

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »