Posts Tagged ‘งานเทคนิค (พัฒนาฯ)’

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มพัฒนา เดือนกุมภาพันธ์

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มพัฒนา เดือนกุมภาพันธ์
พื้นที่ห้องทำงานกลุ่มพัฒนา
ตรวจ 30 ข้อ จากหัวข้อในการตรวจ 30 ข้อ คะแนนเต็ม 120 คะแนน คะแนนที่ได้ 93 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 77.5
ผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์ดี
ข้อดีที่พบ

บุคลากรมีความพยายามในการปรับปรุงให้มีสภาพที่ดีขึ้น
บุคลากรให้ความสำคัญและร่วมมือในการจัดทำกิจกรรม 5ส อย่างสม่ำเสมอ

ข้อเสนอแนะ

ควรปรับปรุงบอร์ดกิจกรรม 5ส และบอร์ดการมาปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน

คณะกรรมการตรวจ ได้แก่ นางสาวเบญญาภรณ์  ชุติกาญจน์ และนางสุรีย์  จงทอง

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ภายในกลุ่มพัฒนา ของเดือน พฤศจิกายน 2557

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส  ภายในกลุ่มพัฒนา
ของเดือน   พฤศจิกายน  2557
พื้นที่ห้องทำงานกลุ่มพัฒนา
ตรวจ 30 ข้อ จากหัวข้อในการตรวจ 30 ข้อ คะแนนเต็ม 120 คะแนน คะแนนที่ได้  98 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 81.67  ผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์ดี
ข้อดีที่พบ

โต๊ะทำงาน น.ส. กัญญาณัฐ อยู่สุข และน.ส.สุกันยา ตวนกู จัดเก็บโต๊ะทำงานเรียบร้อย

ดูสวยงาม
ลงชื่อกรรมการผู้ตรวจ
นางลำดวน  มีใจดี
นางสุรีย์  จงทอง
21  /  พฤศจิกายน  /  2557

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ภาพการปฏิบัติงานเฉพาะกิจของงานเทคนิค (พัฒนาฯ)

           เมื่อวันที่ 22 และ 25 กรกฎาคม 2554 งานเทคนิค (พัฒนาฯ) ได้เข้าปฏิบัติงานเฉพาะกิจ การประทับตราหนังสือบริจาคที่ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ ไปดูบรรยากาศกันดีกว่าว่าเป็นไงกันบ้างกับสภาพของแต่ละคน ขอบอกว่างานนี้ฝุ่นเยอะมากๆ (สิวขึ้นเต็มหน้าเลยอ่ะ)  เมาฝุ่นกันไปตามๆ กัน

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »